Mimari Proje Dersleri Uygulama ve Değerlendirme Yönergesi

T. Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

MİMARİ PROJE DERSLERİ

UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

Amaç:

Madde 1-  Bu Yönergenin amacı T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yürütülmekte olan Mimari Proje derslerinin uygulama ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.

Tanımlar:

Madde 2-Bu yönergede geçen

 a). Proje Koordinatörü: Proje gruplarının koordinasyonunu sağlayan öğretim elemanı

b) Proje Grup Yürütücüsü: Proje dersinin işleyişinden sorumlu öğretim elemanı

c) Diploma Projesi Genel Koordinatörü: Diploma Projesi Dersinin yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanı.

ç) Diploma Projesi Atölye Koordinatörü: Diploma Projesi Atölyelerinden sorumlu öğretim elemanı.

d) Dönem İçi Jürisi: Diploma Projesi Dersinin dönem içinde yürütülmesinden sorumlu olan jüri.

e) Dönem Sonu Jürisi: Diploma Projesi Dersinin dönem sonu değerlendirilmesinden sorumlu jüri.

Mimari Proje Dersleri ve İçerikleri: Bologna Programında tanımlanmaktadır.

Madde 3- Ön Şartlar: Mimari Proje derslerinden bir öncekinin başarılmış olması bir sonraki projenin alınabilmesi için ön şarttır.

Madde 4- Mimari Proje Derslerinin Düzenlenme Esasları: (Diploma Projesi hariç); bir proje yürütücüsü yönetiminde gruplar oluşturularak gerçekleştirilir.

A) Proje gruplarının oluşturulma esasları:

a) Mimari Projeye Giriş dersinde öğrenci sayısı proje yürütücüsü sayısına bölünerek proje grupları oluşturulur.

b) Mimari Proje 1’den Mimari Proje 6’ya kadar devam eden derslerde bir önceki proje notlarına göre sıralama yapılarak, en yüksek nota sahip öğrenciden başlayıp proje gruplarına eşit sayıda dağıtılır. Bu amaçla not işleri programında yapılan düzenleme gerek görüldüğünde Bölüm Başkanlığınca denetlenir. Proje gruplarına ilişkin düzenleme kapsamında liste bir sorumlu öğretim elemanı ve üç araştırma görevlisinden oluşan kurul tarafından belirlenerek gizlilik esasları içinde Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.

 

B) Proje yürütücülerinin ve koordinatörlerinin belirlenmesi:

Mimari proje yürütücü sayısı ilgili proje dersine kayıtlı olan öğrencilerin sayı ve eğitim kalitesi esas alınarak belirlenir. Ders yürütücüleri öncelikli olarak kadrolu öğretim üyesi ve öğretim görevlileri arasından belirlenir. Mimari Proje dersini yürütebilecek kadrolu öğretim elemanlarının sayısının yetersiz kalması durumunda;

a- Diğer üniversitelerin mimarlık bölümlerinden görev kabul edenlerden yararlanarak,

b- Serbest mimarlık yapan en az 10 yıllık tasarım ve uygulama deneyimi olan mimarlar öğretim elemanı olarak görevlendirilir.

Bir önceki yarıyıl bitiminde yapılan programda yeni öğretim elemanlarına yönelik bir ihtiyaç ortaya çıktığında başvurular, Mimarlık Bölüm Başkanlığı’nca oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından ön inceleme yapılarak, sonucu Bölüm Akademik Kurulu’nda görüşülmek üzere Mimarlık Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Bu görüşler doğrultusunda görevlendirme Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Sınavlar:

Madde 5-

A) Ara Sınavlar: Diploma Projesi Dersi dışındaki Mimari Proje derslerinde iki ara sınav yapılır.

a) Ara Sınav I:  “Eskiz Sınavı”dır. Sınavda öğrenciden istenen tasarım Mimari Proje düzeyine uygun olarak hazırlanan bir konunun çözümünü içerir ve öğrenci tasarımı eskiz formatında teslim eder. Eskiz sınavının konusu ve teslimde istenen çizimler proje dersi yürütücüleri tarafından belirlenir ve sonuçlar mimari proje yürütücülerinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede jüri üyelerinin aritmetik ortalaması alınır. Jüri tarafından ilan edilen gün ve saatte, değerlendirmeler hakkında öğrencilere açıklama yapılır.

Eskiz sınavlarında istenen çizimler; sınav süresinin başlangıcında gözetmenlerce kaşe vurulan ve imzalanan boş eskiz kâğıtlarına çizilir. Sınav süresince sınav evrakı sınav salonu dışına çıkarılmaz ve sınav konusu ile ilgili hiçbir doküman, araç, gereç sınav salonuna alınmaz. Sınav başlangıcında eskiz sınavı jürisi öğrencilere konu ve istenenlere ilişkin genel açıklamaları yapar.

b) Ara Sınav II: İlan edilen tarihte Mimari Proje dersinde öğrencilerin hazırladıkları tasarım çalışmalarındaki gelişimin değerlendirilmesidir.

Bu amaçla öğrenciden istenen çizimler, gerekli ek çalışmalar ve ölçekleri çalışmanın teslim tarihinden en az on beş gün öncesinde Proje Koordinatörleri tarafından Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir ve öğrencilere duyurulur. Bu ara sınavda öğrencilerin mimari projeleri; bağlı oldukları atölyelerdeki mimari proje yürütücülerinin katıldığı jüri tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede jüri üyelerinin notlarının aritmetik ortalaması alınarak ara sınav notu belirlenir. Jüri çalışmalarında üye sayısı 3’ün altında olamaz öğrenci sayısına bağlı olarak, mimari proje dersi yürütücüsü sayısı 3’ten az ise Bölüm Başkanlığı’nın teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirme yapılarak bu sayı üçe tamamlanır.

c) Yarıyıl içi notu hesaplama: I. ve II. Ara Sınavların aritmetik ortalaması alınarak yarıyıl içi notu hesaplanır.

 

 

B). Yarıyıl Sonu Sınavları:

a) Mimari Proje Teslimi: Mimari projeler Bölüm Başkanlığı’nca ilan edilen tarih, saat ve mekanda, yalnızca görevli öğretim elemanları tarafından teslim alınır. Bu süre kesin olarak uzatılamaz. Mimari Proje yürütücüleri veya Diploma Projesi Genel Koordinatörü tarafından belirlenen ‘istenenler listesi’ mimari proje tesliminden en az 15 gün önce Bölüm Başkanlığı’na iletilir ve öğrencilere ilan edilir.

b) Çizim Yöntemi: Mimari Projeye Giriş, Mimari Proje 1, 2 ve 3 dersleri için el çizimi zorunludur. Mimari Proje 4, 5, 6 dersleri ve Diploma Projesi’nde ise sayısal ortamda yapılmış çizimler de kabul edilebilir.

c). Mimari Proje Teslim Formatı: İstenenler listesi ile birlikte teslim formatı da öğrenciye proje tesliminden en az on beş gün öncesinden duyurulur.

d) Mimari Proje Teslimi: Mimari proje tesliminde mazeret kabul edilmez. İlan edilen tarih saat ve mekan dışında hiçbir şekilde teslim yapılamaz. Öğrencinin mimari projesini şahsen teslim edemediği durumlarda teslim bir başkası tarafından yapılabilir

e) Maket Teslimi: Maket teslimi: Sadece proje yürütücüleri tarafından duyurulan süre içinde gerçekleştirilir. Maket ile birlikte teslim edilemeyen projeler verilen notun yüzde 75’i üzerinden değerlendirilir. Üç boyutlu model veya animasyonlar maket teslimi yerine geçemez. Bu tür çalışmalar veya perspektifler projeyi destekleyen ek sunumlar olarak değerlendirilir.

C)  Mimari Proje Değerlendirme Yöntemi ve Notlandırma:

a) Jürinin belirlenmesi: Değerlendirme ilgili mimari proje yürütücülerinin katılımıyla oluşan jüri tarafından yapılır. Jüriye diğer üniversitelerin mimarlık bölümlerinden öğretim elemanları davet edilebilir. Davet edilen öğretim elemanları, jürinin diğer üyeleri ile aynı şekilde görev yaparlar. Değerlendirme Jürisinde üye sayısı 3’ün altında olamaz. Öğrenci sayısına bağlı olarak, mimari proje yöneticisi sayısı 3’ten az ise; Bölüm Başkanlığı’nın teklifi ile görevlendirme yapılarak bu sayı üçe tamamlanır.

b) Değerlendirme öncesi çalışmalar: Teslim edilen projeler öncelikle, bu konu ile görevlendirilmiş araştırma görevlileri tarafından incelenerek ‘istenenler listesi’ doğrultusunda “nicelik” değerlendirmesi yapılır. Sonuçlar yazılı olarak jüriye sunulur.

c) Sunum: Değerlendirme öncesi öğrenciler projelerini jüriye sözlü olarak sunarlar ve kendilerine sorulacak soruları cevaplarlar. Öğrenci jüriye giremediği takdirde projesi öğrencinin yokluğunda değerlendirilir.

 

 

d) Değerlendirme Süreci ve Ölçütleri:

Değerlendirme aşağıdaki ölçütlere göre yapılır;

- Çevresel faktörlerin değerlendirilmesi,

- Fonksiyonel özellikler,

- Yapısal özellikler,

- Biçimsel özellikler,

- Teknik sunum.

 

Değerlendirme ölçütlerinin ağırlıkları konuya bağlı olarak jüri tarafından belirlenir, ayrıca mimari proje dersi sürecinde, jüri, dersin programıyla ilişkili olarak yeni değerlendirme ölçütleri belirleyebilir. 

Değerlendirmede öğrencinin notu jüri üyeleri tarafından verilen notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Tüm jüri üyelerinin verdiği notlar ve hesaplamaları içeren tutanak, jürinin değerlendirme çalışmaları sonucunda Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.

D) Mimari Proje Dersi Jüri Notuna İtiraz: Öğrencilerin Mimari Proje dersleri değerlendirme sonucuna itirazı halinde;

Mimari proje değerlendirme tutanağı Bölüm Başkanlığı’nca incelenerek, notlandırma işleminde maddi hata yapılıp yapılmadığı belirlenir; maddi hatanın tespiti durumunda yeniden hesaplama yapılarak sonuç Dekanlığa bildirilir.

İtirazın tekrarı durumunda jüri üyelerine değerlendirmeleri hakkında yazılı görüş sorulur. Bu incelemelerin sonucuna göre, Dekan, “T.Ü. Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 25. maddesi uyarınca, biri proje yürütücüsü olmak üzere üç kişilik yeni bir jüri kurarak projenin yeniden değerlendirilmesine karar verir.

Madde 6- Diploma Projesi:

a) Diploma Projesi Amacı ve Önkoşulu: Diploma projesinin amacı öğrenciye bağımsız tasarım yapma yetisinin kazandırılmasıdır.

Diploma projesi dersine kayıt olabilmek için öğrencinin ilk altı (6) yarıyılın derslerinin tümünde başarı koşulu aranır.

b) Atölyelerin oluşturulması: Diploma projesinde öğrenci sayısına bağlı olarak atölyeler 30 kadar öğrenci ile oluşturulur. Gerekli hallerde bu sayı arttırılabilir. Her yarıyıl için bir Diploma Projesi Genel Koordinatörü ve Atölye Koordinatörleri Bina Bilgisi Anabilim Dalı öğretim elemanları içerisinden belirlenir. Proje konusunu belirlemek, araziyi seçmek, çalışma takvimini hazırlamak, işleyiş ve iletişim, dönem başından sonuna kadar eşgüdüm içinde bu grup tarafından yürütülür. Her atölyede Bina Bilgisi Anabilim Dalı'ndan en az bir üye olmak üzere 3 (üç) kişilik bir Dönem İçi Jürisi ve bu jüriye yardımcı olacak en az bir Araştırma Görevlisi yer alır. Öğrencinin katılacağı atölye, dönem başında, Diploma Projesi Genel Koordinatörlüğü tarafından kura yöntemi ile belirlenir.

c) Proje konusu: Yarıyılın ilk haftası içinde, Diploma Projesi Genel Koordinatörlüğü tarafından Bölüm Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir ve ilan ve/veya bölüm web sayfası aracılığıyla öğrencilere açıklanır.

Ayrıca sınav ve jüri değerlendirme takvimi Diploma Projesi Genel Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

d) Dönem İçi Jürisi: Öğrencilerin çalışmalarını denetlemek amacıyla, yarıyıl süresince 3 kez değerlendirme toplantısı düzenler. Toplantılar sırasında öğrencilerin ara teslimine yönelik kritik yaparak öğrencinin çalışmasının gelişimini değerlendirir. Yarıyıl içinde bir adet eskiz sınavı yapılır. Bu sınav ilgili jüri tarafından değerlendirilir.

Yarıyıl içinde yapılan 3 dönem içi jüri toplantısı sonucundaki oluşturulan değerlendirmede verilen öğrenci notunun toplamının %75'i ile eskiz sınavı notunun %25'i ortalamaya katılarak yarıyıl içi notu belirlenir.

Öğrenci projesini belirlenen sürede tamamlayarak Dönem Sonu Jürisi tarafından değerlendirilmek üzere teslim eder. Bunu gerçekleştirebilmek için öğrencinin yarıyıl içerisinde düzenlenmiş olan üç ara jüri toplantısının en az ikisine katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde “T.Ü. Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin’ öngördüğü devam koşulu yerine getirmemiş sayılır ve proje teslimi gerçekleşmemiş sayılır.

e) Dönem Sonu Jürisi: Değerlendirme aşamasında Dönem İçi Jürisi’ne yapı statiği uzmanı da katılır. Gerekli görüldüğü taktirde, şehircilik, restorasyon, mimarlık tarihi vb. uzmanlık alanlarından ve diğer üniversitelerden davet edilen öğretim elemanları da katılarak Dönem Sonu Jürisi oluşturulur. İlgili jüri toplantısı öncesinde, öğrenciler tarafından teslim edilen diploma projeleri bir hafta süre ile jüri üyelerinin incelemesine açık tutulur. Değerlendirmede öğrencinin yarıyıl sonu diploma projesi teslim notu ilgili jüri üyeleri tarafından verilen notların aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenir.  

Öğrencinin “Diploma Projesi” başarı notu, yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu diploma projesi teslim notu esas alınarak “T.Ü. Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddesinde açıklanan oranlarla hesaplanarak belirlenir.

Öğrencinin Diploma projesi notuna itirazı halinde bu yönetmeliğin Madde 5.4’e göre işlem yapılır. İtirazın tekrarı halinde Dekanlık tarafından yeni bir jüri kurulması durumunda bu jürinin Dönem Sonu Jürisi ile aynı sayıda öğretim elemanından oluşması gereklidir.

Dönem Sonu Jürisi için teslim edilen ve gerekli görülen diploma projelerinin baskı ve/ veya sayısal kopyaları teslim alınır.

Madde 7- Hakkında Hüküm Bulunmayan Konular: Bu yönergenin kapsamında olduğu halde hakkında hüküm bulunmayan konularda, Trakya Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 8- Yürürlük: Bu yönerge Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 9- Yürütme: Bu yönergeyi Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı yürütür.

Geçici Madde 1. İntibak: Şu anda Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde okumakta olan öğrenciler ile aftan yararlanarak kayıt yaptıran ve yaptıracak olan öğrenciler Mimari Proje 7 dersini başardıktan sonra; “Diploma Projesi” dersini bu yönerge doğrultusunda almak ve başarmak zorundadır. Mimari Proje 8 dersini almış ancak devamsız veya başarısız duruma düşmüş öğrenciler de “Diploma Projesi” dersini almak ve başarmak zorundadır.

Geçici Madde 2- Diploma Projesi Önkoşulu: Bu yönergenin Diploma Projesi ile ilgili 6. Maddesi  a) fıkrası içinde yer alan “ilk altı yarıyıla ait derslerin tümünü almak ve başarmış olmak” koşulu 2015-2016 öğretim yılı başından itibaren tüm öğrencilere uygulanır.

Bu içerik 17.09.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 6181 kez okundu.