TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25196

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesinin lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Trakya Üniversitesine bağlı Fakülteler ve Yüksekokullarda uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulları, Devlet Konservatuarı ve Meslek Yüksekokullarında yapılan eğitim ve öğretim ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

Öğretim Yılı

Madde 3 - a) Bir öğretim yılı (akademik yıl) güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal süresi 75 (yetmiş beş) öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. (Ek cümle:RG-12/6/2011-27962) Ancak; öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Üniversite Senatosu tarafından belirlenebilir.

b) Her öğretim yılının akademik takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

c) Üniversite Senatosu gerekli gördüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Senato kararı ile belirlenir ve bu hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

d) Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde, ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

 

 

 

 

 

Öğretim Süresi

MADDE 4 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde daha kısa sürede mezun olabilirler. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Madde 5 - (Mülga:RG-12/6/2011-27962)

Kabul Esasları ve Kesin Kayıt

Madde 6 - Bu Yönetmelik kapsamındaki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci kayıt işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder. (Ek iki cümle:RG-21/4/2011-27912) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yabancı Dilde Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 7 - Trakya Üniversitesinin bazı bölümlerinde eğitim ve öğretimde bazı meslek dersleri, toplam ders kredisinin %30’unu aşmayacak oranda yabancı bir dilde yapılabilir. Dersleri, belirtilen oranda yabancı bir dilde gerçekleştirecek olan bölümler ile derslerin hangi yabancı dilde gerçekleştirileceği, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılır.

Madde 8 - Trakya Üniversitesinde normal öğrenim süresi iki yarıyıl olan yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretimde uygulanacak devam, ara sınav sayısı ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı notuna katkıları, genel sınav sonunda yeterli düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere verilecek bütünleme sınavı, yaz öğretimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi konularda uygulanacak esaslar, Senato tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 9 - Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili görevlendirdiği birim veya bölüme kayıt yaptırırlar ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilerin Trakya Üniversitesi ile ilişkileri kesilir.

Öğretim Şekli

MADDE 10 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili akademik bölüm kurulunun veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, zorunlu ve kredili olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk dört yarıyılda veya iki yarıyıla toplanmış olarak okutulur. Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu ve kredili olmamak kaydıyla okutulur ve hangi yarıyılda kaç saat okutulacağı ilgili kurullar tarafından belirlenir. Bir lisans programında okutulan dersler yarıyıllık olarak düzenlenir ve haftada toplam kaç ders saati okutulacağı Senato tarafından belirlenir. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

MADDE 11 - (Değişik:RG-7/7/2009-27281)

Öğretim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

(Değişik fıkra:RG-12/6/2011-27962) Öğretim programındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu dersleri tanımlar. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim programları, öğrencilerin Trakya Üniversitesinde başka programlardan da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir.

İlgili bölüm ve anabilim dallarının isteği ile yan dal ve çift ana dal eğitimi yapılabilir. Yan dal ve çift ana dal eğitimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt için, diğer bazı ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış veya başarılmış olmasını gerektiren derslere, ön koşullu ders denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ilgili akademik bölüm kurulu veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Derslerin Kredi Değeri

MADDE 12 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

İlgili diploma programının ders kredileri; Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS’ye) göre hesaplanan krediler de bu maddedeki esaslara göre belirlenir.

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

MADDE 13 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Yükseköğretim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmadan, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır. 

b) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra, bu fıkranın (a) bendine göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 50, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 100, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 300 fazlası ile hesaplanır.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu fıkranın (a) bendine göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 300’ü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 400’ü olarak hesaplanır. 

ç) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu fıkranın (a) bendine göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 300’ü olarak hesaplanır.

d) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

e) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

f) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Kayıt Yenileme

MADDE 14 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Trakya Üniversitesi öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde kayıt yenileyebilir. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

Danışman

Madde 15 - Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izleme ve ders kayıt işlemlerinde rehberlik etmek üzere, ilgili Akademik Bölüm Kurulu veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlükleri tarafından her sınıf için öğretim üyelerinden, yoksa diğer öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman görevlendirilir.

 

 

 

Ders Kaydı ve Derslere Devam

Madde 16 - (Değişik fıkra:RG-12/6/2011-27962) Fakülte veya yüksekokula kayıt olan her yeni öğrenci, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır ve bu öğrenciler, ikinci yarıyılda ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön koşullu derslerin dışında kalan tüm dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadır. Takip eden yarıyıllarda, önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının veya programın tek bir bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörünün onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler dahil bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek şekilde en fazla toplam 45 kredilik derse kayıt yaptırabilir. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir lisans programında kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.

(Değişik fıkra:RG-12/6/2011-27962) Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı öğrenciler, genel not ortalamalarının kendi sınıflarındaki diğer başarılı öğrenciler arasında ilk %10 içinde (kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanarak) yer alması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler dahil toplam 45 krediyi aşmamak şartıyla, ders saatleri örtüşmeyecek şekilde bir üst sınıftaki derslere de yazılabilirler.

Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin % 70’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz. Ancak Rektör onayı ile Ülkemizi veya Üniversitemizi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili Bölüm Başkanlığı veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüğü aracılığı ile ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.

Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen teorik veya uygulamalı bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; kurumun fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak her öğretim yılı başlamadan önce ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

 

Sınavlar

MADDE 17 -) (Değişik:RG 20/11/2012-28473)

Öğretimde öngörülen sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavları, ara sınavlar için mazeret sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavlarıdır. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Uzaktan eğitim programlarında; ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavları Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.”

 Madde 18 - (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen onbeş gün içinde Dekan veya Müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. (Değişik cümle:RG-21/4/2011-27912) Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan sağlık raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir. Rektörün  onayı  ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslar arası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

MADDE 19 - (Değişik:RG 20/11/2012-28473)

Yarıyıl/yılsonu sınavları, sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yılsonu sınav programları, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını, uzaktan eğitim programları hariç, yerine getirmiş olmak gerekir.

Yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan ve yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girerler. Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur. Bütünleme sınav tarihleri akademik takvimde belirlenir.”

 MADDE 20 - (Değişik:RG-12/6/2011-27962)

Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını, uzaktan eğitim programları hariç, sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavlarının mazereti yoktur. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Madde 21 - (Mülga:RG-12/6/2011-27962)

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 22 - Sınav evrakları ve sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca ilgili Bölüm Başkanlığı veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörlüğü aracılığı ile ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki haftalık süreyi aşmadan ilgili Dekanlık veya Müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakının saklanması, ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Başarı Notu

MADDE 23 - (Değişik:RG 20/11/2012-28473)

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarı notu aşağıda gösterildiği şekilde belirlenir:

a) Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının % 30’u, uzaktan eğitim programlarında % 20’si ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun % 70’inin, uzaktan eğitim programlarında % 80’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartı ile ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının % 30’u ile %70’i arasında, yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun % 70’i ile % 30’u arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tam sayıya, 5 veya 5’ten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

 

b) Başarı notu; yukarıda belirlenen notlar esas alınarak, bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinde bağıl değerlendirme yöntemi uygulanmaz, mutlak değerlendirme yöntemi uygulanarak (a) bendine göre hesaplanan yarıyıl/yılsonu notu dikkate alınarak (c) bendindeki tablo gereği tespit edilen harf notu başarı notu olarak kabul edilir. Bağıl değerlendirme yöntemi ve mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı durumları için

Bu içerik 31.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2522 kez okundu.