TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesinde yabancı dil hazırlık, önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüsekokullarında, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesinde yabancı dil hazırlık, önlisans ve lisans düzeylerinde yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

                b) Rektör: Üniversite Rektörünü,

                c) Senato: Üniversite Senatosunu,

                ç) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

                d) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek-okulları yönetim kurullarını

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amaçları, Yönetimi, Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

                Yaz okulunun amacı

                MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amacı şunlardır:

                a) Üniversite kapasitesinin verimli kullanılmasını sağlamak ve derslerdeki öğrenci yığılmasını önlemek,

                b) Çeşitli nedenlerle bazı dersleri alamayan veya devamını sağlayamayan öğrenciler ile aldıkları derslerden başarısız olan öğrencilere olanak sağlamak,

                c) Üniversite öğrencilerine öngörülen eğitim-öğretim süresinde ya da başarılı öğrencilerin öğrenimlerini daha erken bitirebilmelerine olanak sağlamak.

                Yaz okulunun yönetimi

                MADDE 6 – (1)    Yaz okulu, Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı başkanlığında, Senato tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından yönetilir.

                Yaz okulu takvimi

                MADDE 7 – (1)    Önlisans ve lisans kapsamındaki dersler, birinci ve ikinci eğitim-öğretim programları için açılabilir. Ancak, bu programlarda normal olarak güz ve bahar yarıyıllarında açılması gereken dersler, yaz okulu programına ertelenmez. Yaz okulu takvimi, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

                Derslerin açılması

                MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler şunlardır:

                a) Lisans programlarında, ilgili bölümlerin bölüm kurulu önerisi üzerine, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından,

                b) Önlisans programlarında, meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinin bölüm kurulu önerisi üzerine, yüksekokul yönetim kurulu tarafından,

                c) Hazırlık sınıfları yaz okulu programı Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

                ç) Derslerin düzenlenmesi yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından yapılır.

               

 

 Kayıt olunabilecek derslerin toplamı

                MADDE 9 – (1)    Yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, önlisans ve lisans eğitim-öğretim programları için düzenlenen yaz okulunda bir öğrenci toplam 10 krediyi aşmayacak şekilde ders alabilir.

                Yaz okulunun süresi ve öğrenci sayıları

                MADDE 10 – (1) Yaz okulunun süresi; yarıyıl/yıl sonu sınavları hariç, en az yedi haftadır. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı; yabancı dil hazırlık sınıfları hariç, lisans ve önlisans programlarında koordinasyon kurulunun önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                 (2)Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

                Ders saatleri ve devam

                MADDE 11 – (Değişik:R.G-18/3/2010-27525)

 (1) Yaz okulunda her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Uzaktan eğitim programları hariç, yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersten daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

                Değerlendirme

                MADDE 12 – (1) Yaz okulunda derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun tespiti, güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibi olur.

                 (2) Üniversite öğrencileri dışındaki öğrencilere; yaz okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

                Kayıt işlemleri

                MADDE 13 – (1) Üniversite öğrencileri ve diğer öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili düzenlemeler yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından yapılarak ilan edilir. Yaz okulu ile ilgili öğrenci sorunları; ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarının görüşü alınarak yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından çözümlenir.

                (2) (Değişik:R.G.-9/7/2008-26931) Önceki yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş veya ders kaydı yaptırmamış öğrencilerin yaz okuluna kaydı yapılmaz. (1)

                Diğer yaz okullarından alınan dersler

                MADDE 14 – (1) Öğrenciler; bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen kredi sınırlarını aşmamak ve kayıtlı oldukları birimin izni alınmak kaydıyla, yaz okulunda açılamayan dersleri kapsam ve kredi saatleri aynı veya fazla olmak kaydıyla, bu derslerin açıldığı diğer üniversitelerin yaz okullarından da alabilir. Üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. 

                Ücretler

                MADDE 15 – (1) Yaz okulu ücretli olup, alınacak ücret yaz okulu koordinasyon kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (2) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ders ücreti ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 4/8/2006 tarihli ve 26249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

                Yürürlük

                MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Bu içerik 31.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1594 kez okundu.