Lisans Ders İçerikleri


2012-13 Öğretim Yılı'ndan İtibaren Bologna Ders İçerikleri Geçerlidir. 
http://tueobs.trakya.edu.tr/PresentationLayer/root/program/prog_navigator.aspx?path=2_3
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YARIYIL

Mİ 111 Mimari Proje Giriş: Elemanter mekân tasarımı niteliğinde, basit ve tanımlanmış az bileşenli işlevlere yönelik, en basit yapı düzeninde elemanter mekân düzenleme çalışmalarının yapılması.

Mİ 112 Bina Bilgisi I: Bina bilgisinin mimarlık eğitimindeki yeri, amaçları, mimari konulara yaklaşım ve mimarinin bilim-sanat dalları ile ilişkileri, mimarlıkta - işlev, insan ilişkileri, insan boyutları, gereksinimler, çevre ilişkileri, mimarlıkta plânlama süreci - evreleri, programlama. Tasarım evresi aşamaları. Kent bölünmesi, tasarım açısından insan işlevleri ve bina türlerinin irdelenmesi.

Mİ 113 Temel Tasarım I: Mimari mekân organizasyonunda "Temel Tasar"ın yeri, temel tasar öğelerinin (çizgi, yön, aralık, biçim, ölçü, renk, değer, doku, ışık-gölge, hareket) örneklerle irdelenmesi.

Mİ 114 Mimari Desen: Form elemanlarından nokta ve çizgi çalışmaları, çizgi karakterlerinin tanıtımı, hacim, form, denge çalışmaları, doku ve iç yapı çalışmaları, iki boyutta ve üç boyutta araştırmalar, kompozisyon çalışmalarının oluşumuna doğa birimlerinin katılımı, biçim ve rengin kompozisyondaki yeri, figürsel çalışmalar ve içindeki yerleri, perspektif çalışmalarının mimari içinde araştırılması ve örneklerle irdelenmesi.

Mİ 115 Teknik Resim: Çizim malzemelerinin tanıtımı, kullanımı; çizgi çizme teknik resim yazısı, ölçek, ölçü, plân, kesit, görünüş kod tanım ve uygulamaları; dik paralel izdüşüm uygulamaları. Üç boyutlu düşünme yeteneğini geliştirici çalışmalar. Kırma çatı çözümlemesi, 1/50 ölçekli çizim tekniği, 2/3 çizgisi ile birlikte plan kesit, görünüş düzleminde merdiven uygulaması, rapido ile çizim ve şablon kullanımı.

Mİ 116 Strüktürel Yapı I: Yapı ile ilgili tanımlamalar, yapıların özelliklerine göre sınıflandırılması; zemin cinsleri, emniyet gerilmesi, zemin etüdleri; yığma yapılarda sömel hesapları, ip iskelesi, temel kazıları, taş duvarlar, taşıyıcı olmayan duvarlar, döşemeler, bodrumlarda drenaj, su ve nem yalıtımı, dilatasyon, bacalar konularının işlenmesi

Çatıların amacı, görevi, sınıflandırılması, çatı elemanları ile ilgili temel bilgilerin uygulamalı olarak anlatılması.

Mİ 117 Genel Matematik I: Kombinasyon hesapları, matrisler, determinant, vektörler ve uzay geometrinin tanımlanması ve örneklerle irdelenmesi.

Mİ TR1 Türk Dili I: Türk Dilinin yapısı ve menşei ile ilgili genel bilgiler, Türkçe'de ses özellikleri ve incelenmesi, isim ve fiil çekimlerinin örneklerle irdelenmesi.

Mİ AT1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I: Fransız İhtilâli – Sanayi Devrimi, 20. Yüzyıl Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı, Lozan Antlaşması, Türkiye'nin jeopolitik durumunun incelenmesi.

Mİ SG1 Spor: Hava koşullarına göre; soğuk ve yağışlı havalarda kapalı spor salonunda egzersizler, kültür fizik hareketleri, eğitsel oyunlar ve jimnastik çalışmalarının yapılması. Güzel havalarda ise futbol, voleybol, basketbol çalışmaları ve müsabakalarının yapılması.

Mİ SG1 Güzel Sanatlar: Çizim teknikleri, çeşitli boya tekniklerinin kuramsal olarak irdelenmesi. Sulu boya, guvaj boya çalışmaları: kolaj-kompozisyon-derinlik üzerine bilgilenme. Serbest çalışmalar ile mekân içinde kompozisyona ulaşma konusunun örneklerle irdelenmesi.

Mİ SG1 Müzik: İnsan sesleri ve özellikleri, nota adları ve porte, anahtar kavramı-işlevi, ölçü, vuruş, değer, ritm-tartım, değiştirici, işaretler, aralıklar, tempo, nüans, süslemeler, çalgıların sınıflandırılması, çalgı toplulukları, ülkemizdeki müzik türleri kökenleri.

Mİ YD1 YABANCI DİL I (2,0,0)

İNGİLİZCE (2,0,0) Present Perfect, Present Tenses, Habitual Actions and Permanent States, Modals, Superlatives, Past Tense Review, Would/used to, Countable and Uncountable Nouns, Defining and Non-defining Relative Clauses, Reporting Speech.

FRANSIZCA (2,0,0) Les articles, Les fémininset les masculins des adjectifs. Le verbe etre, le verbe avoir. L`adjectifpossessifs, l`adjectif démonstratif. La conjugaison du verbe l.er groupe. La conjugaison du verbe 2.eme groupe. La conjugaison du verbe 3.eme groupe. Le passé composé. L`article partitif et le futur. Le futur proche et le passé récent. Les verbes pronominoux. Le passé d`un verbe pronominal. L`impératif. Le compératif. Le supérlatif. Les pronoms personnels.

ALMANCA (2,0,0) Konstruktionen mit es/Personalpronomen es Zeitausdrücke im Akkusativ. RelativpronomenRelativsaetze. Funktion und Verwendung von lassen zu, Inf. als Ergaenzung. Indirekter als Nebensatz. Infinitivsaetze mit um.....zudamit Praepositionen mit Akk./Dat./Gen. Ausdrücke mit Praepositionen als Ergaenzung. Adjektiv, Praeposition. Reziprok gebrauchte Verben. Verben mit Praepositionen. Zusammengesetzte Nomen.etwas und nichts. etwas/nichts,zu Inf.

 

İKİNCİ YARIYIL

Mİ 121 Mimari Proje II: Binasal mekân çözümüne giriş niteliğinde tanımlanmış basit programlı ve az bileşenli işlevlere yönelik, elemanter yapı düzeninde tek ve az katlı binaların çözümü.

Mİ 122 Bina Bilgisi II: Yaşama ve barınma işleri ile ilgili bina türlerinden, konutlar, yaşam merkezleri (kreşler, yurtlar, bekâr evleri, huzur evleri), turizm konaklama merkezlerinin (oteller, moteller, tatil köyleri, hosteller, overjler, pansiyonlar, kampingler, plâjlar, eğlence, yeme-içme merkezleri) tanıtılması, işlevsel çözümlerinin yapılarak örneklerle irdelenmesi.

Mİ 123 Temel Tasarım II: Temel tasar ilkelerinin (tekrar, uygunluk, karşıtlık, egemenlik, kuram, denge) ve tasar organizasyonunun örneklerle irdelenmesi.

Mİ 124 Tasarı Geometri Gölge Perspektif: Konu ile ilgili tanımlamalar, izdüşüm düzlemleri, nokta doğru ve düzlem izdüşümleri ile ilgili uygulamalar; cisimlerin değişik düzlemlere göre izdüşümü, düzlem ile kesilmiş cisim yüzeylerinin izdüşümü, kesişen cisimlerin ara kesitleri ve bunların izdüşümleri; Kotlu izdüşüm, farklı eğime sahip kırma çatı çözümleri, arazi eğrilerinin düzenlenmesi ile ilgili uygulamalar. Perspektif tanımı, çeşitleri, farklı kaçma noktalı perspektiflerin ve gölge konularının uygulamalı olarak işlenmesi.

Mİ 125 Strüktürel Yapı II: Karkas yapılarının tanıtımı, sınıflandırılması; ahşap karkas yapıların temel prensipleri; betonarme karkas yapı sistemi; temeller; kolonlar; kirişler ve döşemelerin tipleri (Donatılarının yerleştirilmesi, kalıp planlarının çizilmesi); taşıyıcı olmayan dış duvarlar;  iç duvarlar ve bodrumların uygulamalı olarak işlenmesi. Düşey sirkülasyon araçları hakkında genel bilgi, yapının taşıyıcı sistemi ile bütünleştirilmeleri, kuramsal ve uygulamalı olarak irdelenecektir.

Mİ 126 Genel Matematik II: Fonksiyonlar, limit, türev, belirsiz integral, belirli integralin örneklerle irdelenmesi.

Mİ 127 Topoğrafya: Topoğrafyada ölçü birimleri, ölçek kavramı, hata çeşitleri, yüzey ölçümü hesabı, açı ölçüsü (açı ölçüsü çeşitleri, teodolitin yapısı, açı okuma düzeni), yükseklik ölçüsü (trigonometrik, barometrik, geometrik yükseklik ölçüsü), takeometrik alım işlemlerinin incelenmesi ve uygulanması.

Mİ 128 Bilgisayara Giriş: Bilgisayarlar ve çalışma sistemi hakkında temel bilgiler, Donanım ve Bileşenleri, Yazılımlar, Sistem yazılımları, Uygulama yazılımları (Özellikle CAD yazılımları), DOS ve Windows'ta dosyalama sistemi, Windows'ta temel dosyalama, Klasör açma/silme, Dosya kaydetme/kopyalama/silme, Dosya ve klasörlerin isimlerini değiştirme vb. sık kullanılan programlar (Word, Excel, vb…) ve bunlar hakkında temel kullanım bilgileri.

Mİ TR2 Türk Dili II: Yapım ekleri ve uygulaması, cümle tahlilleri ve metin çalışmaları, sözlü ve yazılı kompozisyon biçimlerinin örneklerinin irdelenmesi.

Mİ AT2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Çağdaşlaşma-İnkılâplar, Atatürk ilkeleri, Kültür-bilim-devlet ilişkileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki yapısının incelenmesi.

Mİ YD2 YABANCI DİL II (2,0,0)

İNGİLİZCE (2,0,0) Conditionals with and without if, Verbs taking gerunds or infinitives, Passives, Future Tenses, Position of Adverbs, Order of Adjectives, Avoiding Double Negatives, Transitive and Intransitive Verbs, Concession Clauses, Purpose Clauses, Indirect Questions.

FRANSIZCA (2,0,0) Les exercises des pronoms personnels. L`objet direct et. L`objet indirect. La conjugaison de Mener, Peser, Lever, Acheter. Le texte vocabulaire. L`adwerbe, Le texte vocabulaire. Les exercices généraux sur les sujets traités. La forme active et passive du verbe.

ALMANCA (2,0,0) Passivbildung in allen Zeitformen. Praepositionale Attribute. Wiederholung aller Zeitformen an Beispielsaetzen. Zustandspassiv. Partizipien. haben/sein, zu, Inf. Wortbildung (abgeleitete Nomen/Adjektive) Fokuswörter (vorangestellte, nachgestelte, voranoder nachgestellte). Appositionen. Artikelwörter als Pronomen und Funktionsverben. Verbalisierung und Substantivierung.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Mİ 211 Mimari Proje III: Arazi ve çevre ilişkilerinin kapsamlı ve uygulamalı olarak tanıtılıp işleneceği, karmaşık olmayan işlevlere yönelik programlı tek veya az katlı binaların çözümü.

Mİ 212 Bina Bilgisi III: Mimari tasarımın evreleri (bilgi derleme, sınıflandırma, saklama, problem alanlarının ve amacın belirlenmesi, bilgi değerlendirme teknikleri model kurma, seçenek üretme, karar süreçli mekân analizi ve organizasyonu, grafik çalışmaları) ile konulu yapılan örgün eğitim ve sağlık yapıları.

Mİ 213 Gelişmiş Strüktürler: Strüktür ve konstrüksiyonun tanımı, birbiriyle olan ilişkileri, strüktürün tarihsel gelişimi, strüktürün mimari işlevi, strüktürde dikkate alınması gereken etmenler, strüktürel sistemlerin ortaya çıkış nedenleri, strüktürlerin ayrımlandırılması (yüzeysel strüktürler, asma-germe, kablo askılı strüktürler, pnomatik strüktürler) bunların strüktürlar ve konstrüktif olarak incelenmesi.

Mİ 214 Yapı Elemanları I: Beşik ve kırma çatıların tasarım ve uygulama esasları, çatı elemanları ile ilgili temel bilgilerin, uygulamalı olarak anlatılması. Tavan kaplamalı çatı konstrüksiyonları, oturtma  çatılar, asma çatılarda ahşap ve çelik makaslar, saçak tipleri, kiremit ve oluklu malzeme ile çatı örtüleri, tenekecilik işleri, baca ilişkileri konularının uygulamalı olarak irdelenmesi. Büyük açıklıkların çatı ile örtülmesi hakkında genel bilgilerin verilmesi. Kafes kirişli çatılar ve betonarme plaklar, uzay kafes sistemler ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve mesnet detayları.

Mİ 215 Yapı Malzemesi I: Malzemelerin sınıflandırılması; fiziksel, kimyasal, mekanik özelliklerin tanımlanması. Taş, tuğla, kiremit; kum-çakıl; çimento-bağlayıcı madde; beton, ahşap-ahşap kökenli malzemelerin ve metallerin tanıtılıp deneylerle irdelenmesi.

Mİ 216 Statik: Temel kavramlar ve ilkeler, bir noktada kesişen düzlem kuvvetler, momentler ve kuvvet çifti kavramı, düzlem kuvvetlerinin genel durumu, düzlem kafes sistemleri, ağırlık merkezleri, atalet momentleri, dış kuvvetlerin sınıflandırılması, taşıyıcı sistemler ve mesnet tepkileri, kablolar ve sürtünmenin incelenmesi ve örneklerle çözümlenmesi…

Mİ 217 Bilgisayar Ortamında Çizim-1: "CAD" kavramı ve başlıca CAD programları, AutoCAD R14 hakkında genel bilgi, AutoCAD'de çalışma sistemi, iki boyutlu çizim ve düzenleme komutları, ayarlar ve düzenlemeler, katmanlar ve katman yönetimi, bloklar ve dış referanslar.

Uygulama: a-Elemanter çalışmalar,

                   b-Öğrenci tarafından seçilecek tek katlı bir konutun planının bilgisayar ortamında çizimi.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Mİ 221 Mimari Proje IV: Kent ilişkileri, yönetmelikler düşey sirkülasyon, bina güvenliği sorunlarının da uygulamalı olarak tanıtılıp işleneceği çok katlı binaların çözümü.

Mİ 222 Bina Bilgisi IV: Tasarlama yöntemleri, uygulama aşamaları (proje dosyası, yerleşme dokusuna uygunluk, uygulamada iş organizasyonu, uygulamaların yürütülmesi ve ölçülmesi) ile konulu yapılar (üretim ve hizmet yapıları).

Mİ 223 Şehircilik I: Genel şehircilik bilgileri, şehir ve yerleşme kavramları, çevre-insan ilişkileri, şehirciliğin önemi, şehirciliğin değişik yönleri; fiziksel-ekonomik-sosyal-teknik-tarihi ve yasal boyutları, şehirlerin kuruluş nedenleri, yerleşme formunu etkileyen faktörler, gelişen ve büyüyen kentlerin karakteristikleri, çeşitli yerleşme modelleri ve bahçeşehir, lineer kent, tarak kent, salkım şehir, haçvari şehir ve molekül şehir modellerinin örneklerle irdelenmesi.

Mİ 224 Yapı Elemanları II: Düşey sirkülasyon elemanlarının (merdiven, yürüyen merdiven, kayar bant  ve asansörler) tasarım ve üretim ilkeleri.  Merdiven dengelenmesi, hazır basamaklı merdivenlerin konstrüksiyonu; betonarme taşıyıcılı merdivenler ve bu tip merdivenlerin farklı kaplama malzemeleri ile kaplanması; korkulukların tasarım ve konstrüksiyon ilkeleri, yangın merdivenleri, demir konstrüksiyon merdivenlerin 1/50 tekniğinde uygulamalı olarak irdelenmesi.

Farklı zeminlerde döşeme kaplamaları ve siyah -kırmızı kotların belirlenmesinin örnek uygulamalar üzerinde irdelenmesi.

Kapı ve pencerelerin (doğrama) tasarım, üretim ve çalışma esasları, farklı malzeme (ahşap, alüminyum, pvc vb) ve uygulama detaylarına göre sınıflandırılmaları, sabit ve hareketli parçalarının (kasa- kanat) ve temel elemanlarının detay ölçeğinde uygulamalarla incelenmesi.

Mİ 225 Yapı Malzemesi II: Kaplama malzemelerin (mozaik, seramik, doğal taş, sıvalar, boya badanalar, plastik, cam, polimerler ve poliüretan malzemeler) tanıtılıp örneklerle irdelenmesi. Çeşitli harçlarla sıvaların dış cephelerde ve bina iç sıvalarının örneklerle incelenmesi. Doğal malzemeli döşeme kaplamalarının (kalın ve plak taş kaplamalar), ahşap kaplamaların yapay malzemeli döşeme kaplamalarının, levha kaplamaların, halı kaplamaların, suni ahşap döşeme kaplamalarının anlatılması.

Mİ 226 Mimarlık Tarihi I: Tarih öncesi dönemdeki mimari ve sanatsal gelişmelerden başlayarak Anadolu, Mısır, Mezopotamya, Yunan, Etrüks ve Roma mimarilerinin zaman dizinsel bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak ele alınması ve örneklerle irdelenmesi.

Mİ 227 Mukavemet: Mukavemetin temel kavramları, moment kesme kuvveti-normal kuvvet diyagramlarının çizimi, normal kuvvet hali, kesme hali, atalet momentleri-paralel eksen teoremi eğilme hali burulma hali, ???neli eğilme (bileşik haller) durumlarının örneklerle incelenmesi.

Mİ 228 Bilgisayar Ortamında Çizim-2: AutoCAD'de üç boyutlu çizim (kalınlıklı çizgiler, üç boyutlu yüzeyler, katı modelleme), Üç boyutlu düzenleme konutları, Bakış noktası seçimi ve perspektif görünümler, Bakış pencereleri, Görsel anlatımın güçlendirilmesi (Rendering), Model Space-Paper Space, Çizdirme.

Uygulama: Öğrenci tarafından seçilecek bir mimari tasarımın iki ve üç boyutlu çizimi.

AutoCAD R14 versiyonu ile çalışılacaktır. Daha sonraki yıllarda, AutoCAD'in daha ileri versiyonlarına veya başka bir CAD programına geçilebilir.

BEŞİNCİ YARIYIL

Mİ 311 Mimari Proje V: Karmaşık ve orijinal yeni işlevlere yönelik programlı, az ve çok katlı kitle kompozisyonları ile ilgili değişik taşıyıcı sistemler seçimlerini gerektiren bina komplekslerinin çözümü.

Mİ 312 Bina Bilgisi V: Bina programlama (programlama teknikli, süreci – strüktürü, kullanıcı gereksinim programı, kapasiteler, organizasyon sistemleri ve kararları) ile konulu yapılar (beden sağlığı amaçlı yapılar ve ruhsal gelişme – rekreasyon, sosyal etkinlikler amaçlı yapılar).

Mİ 313 Şehircilik II: Kentin yapısının tanımlanması, kentsel fonksiyon alanları, özelikleri oluşturdukları kentsel bölgeler, konut alanları, çalışma alanları, kültür alanları, dinlenme alanları, ulaşım, trafik türleri, kavşak problemleri çözümleri, kentsel birimlerin oluşumunun incelenmesi. Kent merkezi ve merkez sorunlarının örnek çözümlerle irdelenmesi.

Mİ 314 Yapı Projesi I:  Uygulama projesi kavramı, niteliği, mühendislik hizmetlerine yönelik bilgilendirme ve ilgili çalışmalar, vaziyet planına ilişkin hafriyat ve alt yapı sorunlarının ele alınması, proje belirleme ve düzeltmeleri, avan proje, uygulama projesine geçiş,  plan, kesit, görünüş (ön proje), temel planı, döşeme kalıp planları, sistem detaylarına geçiş, merdiven plan, kesit, görünüş, merdiven nokta detayları, çatı planı, çatı planı detayları, kapı pencere detayları, ıslak hacimler, tüm uygulamalar

Mİ 315 Yapı Fiziği I: Yapı fiziğinin amacı, kapsamı ve önemi.  Bina kabuğunda ısı hareketleri ve ısıl konfor kavramları. Isı iletim sistemleri (ısı geçirgenliği, ısıl iletkenlik katsayısı, ısı akısı ile ilgili tanımlar ve hesaplamalar) ve ısı köprüleri. Isı yalıtım malzemeleri ve uygulama sistemleri. Çatılarda ve temellerde ısı ve su yalıtımları uygulama prensipleri Yapı kabuğunda buhar  kontrolü yapılması, binalarda su ve nem sorunları,  su yalıtım malzemeleri,  ile ilgili konuların teorik ve örneklerle incelenmesi.

Mİ 316 Mimarlık Tarihi II: Bizans, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko dönemlerindeki mimari ve sanatsal gelişmeler ile on dokuzuncu yüzyıl mimarisi, modern mimari ve post modern mimari dönemlerine Türkiye'deki yansımalarının irdelenmesi.

Mİ 317 Sanat Tarihi: Türk ve İslâm mimarisinin Orta Asya dönemleri ile Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi mimarisi ve sanatının örneklerle irdelenmesi.

Mİ 318 Yapı Statiği: Mesnetler taşıyıcı sistemler (dolu gövdeli, kafes taşıyıcı sistemler), yükler, iç kuvvetler, iki mesnetli basit kiriş, ankastre iki mesnetli kirişler, konsollu iki mesnetli basit kiriş, ankastre iki mesnetli kirişlen, konsollu iki mesnetli kirişler, eğik kirişler, kırıklı kirişler, çok ağırlıklı mafsallı sürekli kirişlerin ve kafes örneklerle irdelenmesi.

Mİ 319 Edirne Anıtları (Seçmeli): Edirne Bizans eserleri, Edirne sarayları, camiler ve mescitler, Edirne köprüleri, çarşı han ve kervansaraylar, hamamlar, Edirne su yolları, "Sinan Eserleri", sebiller ve darüşşifa, medreselerin ve anıtlaşmış Edirne evlerinin incelenmesi.

Mİ 319 Fotoğraf Tekniği (Seçmeli): Fotoğraf makineleri, nitelik derinliği, filtreler, makro çekimler, siluet çekimleri, objektiflik, aksesuarlar, mimari çekimler ve manzara fotoğrafları, konularının örnek ve uygulamalarla irdelenmesi.

Mİ 319 Mimarlıkta Renk ve Biçim Tasarımı (Seçmeli): Mimari çevrenin irdelenmesi, mimari mekânın öğeleri, rengin fiziksel nitelikleri, rengin psişik etkileri, mimari mekânın biçimlendirilmesi renk organizasyonu.

Mİ 319 Tasarımda Engelliler Faktörü (Seçmeli): Mimari düzenlemelerde çocuk, yaşlı ve özürlüler için farklı psikolojik ve fiziksel istemler, dış ve iç mekânlarda dikkat edilecek hususlar ve özel yapı türleri.

Mİ 319 Ticari Mekânlarda İç Mimari Uygulamaları (Seçmeli): Ticari mekânların tanımı ve nitelikleri, iç düzenleme ilkeleri, tesisat prensipleri ve ışıklandırma düzenlerinin incelenmesi.

Mİ 319 Ahşap Koruma (Seçmeli): Avrupa’da ahşap koruma çalışmalarında uygulanan çağdaş restorasyon teknikleri irdelenmektedir. Ders kapsamında ahşabın yapısı, özellikleri, türleri, bozulma şekilleri ve çağdaş restorasyon teknikleri tanıtılmakta ve konu çağdaş uygulamalı örnekler verilerek irdelenmektedir.

Mİ 319 Avrupa Tarihi Yapı Koruma Uygulamaları (Seçmeli): ICCROM, İCOMOS gibi uluslar arası organizasyonlar uluslar arası alınan kararlar irdelenmekte. Roma, Venedik ve Norveç’teki Avrupa’da yapılmış olan çağdaş restorasyon uygulamaları koruma yasaları çerçevesinde irdelenmektedir.

Mİ 319 Tatil Köyleri, Nitelikleri ve Tasarlama Ölçütleri (Seçmeli): Turizm kavramı, tarihçesi, turizm mimarlığı kavramı, genel olarak turizm binalarına bakış, tatil köylerinin tanımı, amaç ve görevleri, planlama ve yerleşme ölçütlerinin örnekler üzerinde irdelenmesi.

Mİ 319 Mimarlıkta Maket (Seçmeli):Öğrencinin üç boyutlu kavrama ve ifade edebilme yetisinin geliştirilmesi, 1/50, 1/100, 1/200 ölçeğinde maket yapım tekniklerinin öğrenilmesi, tasarım ve planlama sürecinde maket yapımında, malzeme, renk, doku ilişkilerinin birlikte düşünülmesi önemli katkılar sağlayacaktır.

Mİ 319 Çelik ve Yapılarda Kullanılması (Seçmeli): Çeliğin bir yapı elemanı olarak tanıtılması, günümüze kadar olan gelişimi, çelik türleri ve kullanılma alanları, çelikle gerçekleştirilen ilk yapı örnekleri, yapılarda çeliğin kullanılma alanları, Türkiye’de yapılmış olan çelik yapı örnekleri, çelik yapı detayları, çeliğin korozyona karşı korunması, deprem ve çelik.

Mİ 328-427 Tarihi Binalarda İç Mekân (5-6. yy) (H.B.Ö)

Türkiye ve dünyada tarihi binalara ait iç mekânların yeniden kullanımına ilişkin çeşitli uygulamaların yer aldığı derste, mobilya, endüstriyel tasarım, dekoratif özellikler ele alınacak, tarihsel binada dönüştürülen iç mekânın tasarım ve tefriş özellikleri irdelenecektir. Bu kapsamda yeniden kullanımın niteliği sorgulanarak, daha etkin ve estetik tasarım yöntemleri tartışılacaktır.  

 

 

 

ALTINCI YARIYIL

Mİ 321 Mimari Proje VI: Farklı taşıyıcı bölümlerini içeren ve büyük mühendislik sorunları getiren binaların çözümü.

Mİ 322 Betonarme I: Kolonlar (merkezi basınç tesiri altında bulunan etriyeli ve fretli kolonlar, eksenel basınç altında bulunan etriyeli ve fretli kolonlar), döşemeler (tek doğrultuda çalışan plak döşemeler) örneklerle incelenmesi.

Mİ 323 Şehircilik Projesi I: Plânlama, imar plânları, türleri, yapılanma düzenleri, yapılanma koşulları, TAKS, KAKS, BAKS, yoğunluklar, yoğunluk faktörleri, konut alanları düzenleme ilkeleri toplu konut mekânsal düzenleme ön bilgileri, konut tipleri - tek ailelik, çok ailelilik konut çeşitleri, 5000-6000 kişilik ilkokul yerleşme birimi düzenlemesi, maket ve proje uygulaması ile desteklenerek hesaplarının yapılması.

Mİ 324 Yapı Projesi 2: Uygulama proje konularının saptanması,  vaziyet planına ilişkin hafriyat ve alt yapı sorunlarının ele alınması,  kesin projeye ilişkin kararların geliştirilmesi (disiplinler arası çalışma), 1/50 uygulama projelerinin ruhsata ve üretime ilişkin geliştirilmesi, üretime ilişkin 1/10, 1/5, 1/1 noktasal ayrıntıların çözülmesi

Mİ 325 Yapı Fiziği II: Sesle ilgili temel kavramlar.

Gürültü kontrolü ile ilgili yönetmelikler. Kitle ağırlığı ve ses geçirmezliği ilişkisi, kompozit duvarlarda ses geçişi ve bununla ilgili hesaplamalar.

Hava sesi yalıtımı (tek örtülü ve çok örtülü elemanlarda ses   yalıtımı), darbe sesi yalıtımı konuları. Hacim akustiği ve önemi, hacim akustiği açısından planlama önlemleri. Ses yutucu malzemeler ve uygulamalarının teorik ve uygulamalı olarak işlenmesi.

Mİ 326 Bina Bilgisi VI: Bina Programlama standartları (standartlaştırma ilkeleri, düzeyleri ve amaçları) endüstrileşmiş üretimde tasarım (ölçü, oran, modül) ile konulu yapılar (genel ve çok amaçlı toplantı yapıları, ulaşım ve iletişim yapıları).

Mİ 327 Mühendislik Bilgisi: Ahşap yapıların yararları ve zararları, ahşabın özellikleri (elastite modülü, emniyet gerilmeleri, rutubet miktarına göre sınıflandırma), ahşap yapıda kullanılan metaller ve bunların emniyet gerilmeleri ve birleşme vasıtaları. Çelik yapıları yararları ve zararları, yükleme durumları, şekil ve boyutları, birleştirme vasıtalarının örneklerle incelenmesi.

Mİ 328 Yapıda Deprem Sorunları (Seçmeli): Deprem olgusu, depremin yapı üzerindeki etkileri (zemin özellikleri, temel zemin ilişkisi, yapı sistemlerinin deprem etkisi altında davranışları, taşıyıcı sistem yatay kuvvet ilişkisi yapı malzemelerinin deprem etkisi altında davranışı), depreme dayanıklı yapının genel ilkelerinin irdelenmesi.

Mİ 328 Mimaride Renk (Seçmeli): Renk mimarlık ilişkisi, aydınlatma ve koşullarının renk görünümüne etkileri, renk-yapı gereci ilişkileri, renk-iç mekân ve eşya ilişkileri, renk düzenlemelerinde rengin etkisi gibi konuların örneklerle incelenmesi.

Mİ 328 Fotoğraf ve Yapı (Seçmeli): Teknik mimari çekimlerin, artistik mimari çekimleri, gece çekimleri, yapıda detay ve ışık, yapıda kompozisyon ve özel çekimlerin örnek ve uygulamalarla irdelenmesi.

Mİ 328 Perspektif Üzerine Uygulamalar (Seçmeli): Perspektifte gölge, yansımalar ve pratik uygulamalar, insan, ağaç, motorlu araçlar, vb. obje çizimi, ölçü noktası yardımıyla fotoğraflardan ölçü elde edilmesi.

Mİ 328 Mimari Çevre Düzenleme ve Peyzaj (Seçmeli): Proje konusunun çevre şartlarına göre yerleşim etüdleri eğimli ve düz arazilerde yollar, merdivenler ve ıstınat duvarları, çevre düzenlemesinde şehir mobilyaları, aydınlatma elemanları ve döşeme kaplamaları, toprak üst tabakasının hazırlanması ve peyzaj, arazi suyu ve yağmur suyunun drene edilmesi, arazi içindeki alt yapı çalışmaları ve şehir ana alt yapısı ile bağdaşmasının incelenmesi.

Mİ 328 Binalarda Dış Mekân Düzenleme İlkeleri (Seçmeli): Bina dış mekânlarının fonksiyonel kullanımı, bina dış mekânlarında yapısal düzenlemeler.

Mİ 328 Serbest El Resim Çalışmaları (Seçmeli): Edirne tarihi yapılarının öneminin anlaşılması, çizim yapabilme yeteneğinin gelişiminin mimarlık eğitimi ve mimarlık uygulamalarında getirmiş olduğu yararların irdelenmesi. Kara kalem resim ve renkli resim yapma olanaklarının incelenmesi. Boya ve renk kullanımının öğrenilmesi. Kağıt/kompozisyon/malzeme üçlüsünün kullanımında dikkat edilecek hususlar. Çabuk serbest el çizim yapabilme yeteneğini geliştirmek üzere Edirne'de çevresel tarihi değerlerin incelenmesi. Şehir merkezinde İlk Dönem Osmanlı, Mimar Sinan ve 18. Yüzyıl Abidevi Dini ve Sivil Mimarlık Örnekleri üzerinde uygulamalarla yetenek gelişiminin sağlanması. Başarılı çalışmaların revizyonu ve yıl sonu sergisi için hazırlıklar.

Mİ 328 Mimarlıkta Görsel Analiz Teknikleri (Seçmeli): Yapılı çevrenin izlenmesi, yapılı çevre-doğal çevre ilişkisi, mimari nesnede işlev ve biçimlenmiş, insan varlığının psikofizik boyutları, mimari nesnenin yorumunda akımların tarih içinde gelişimi, görsel öğelerin gruplandırılması ve kullanımında akımların tarih içinde gelişimi, görsel öğelerin gruplandırılması ve kullanımı.

Mİ 328 Autocad ile İki Boyutlu Mimari Çizim (Seçmeli): İki boyutlu mimari çizim için AutoCAD'in hazırlanması: Başlangıç ayarları (quick setup/advanced setup), Layer'ların oluşturulması ve ayarları, çizim sınırları, grid ve snap ayarları, yazı ve ölçülendirme stillerinin ayarlanması, prototip hazırlanması ve kullanımı. "AutoCAD'e Giriş" dersinde işlenmeyen komutlarının açıklanması: Çizim komutları – Multiline, Spline, Solid, Region, Donut, Trace, Point. Düzenleme komutları – Polyline edit, Text edit, Cut/Copy/Paste Gripleri kullanarak düzeltme. Görüntü komutları – Redraw/Regen, Aerial view. İnceleme komutları – List, Locate point, Distance, Area. Fonksiyon Tuşları, Escape Tuşu. "AutoCAD'e Giriş" dersinde işlenen komutların tekrarı ve gelişmiş kullanımı. Dış referans kullanımı (Xref). Model Space/Paper Space. Çizim bitimindeki düzenlemeler ve "Purge" komutunun kullanımı. Çizdirme: "Plot" komutu ve ayarları. –Öğrenci tarafından önerilen bir tasarımın vaziyet ve kat planlarının bilgisayar ortamında çizimi.

Mİ 328 İkincil Konut Mimarlığı (Seçmeli) : Birincil ve ikincil konut kavramları ile planlamaları arasındaki temel farklılıklar, ikincil konutun tarihsel gelişimi, ikincil konut türlerinin (konumlarına , kullanım sürelerine ve yerleşme düzenlerine bağlı olarak) plan, cephe, kütle ve dış mekan oluşumlarının örnekler üzerinde irdelenmesi. İkincil konut yerleşmelerinin fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik çevre üzerinde yarattığı etkiler ve olumsuzlukların giderilmesi için gerekli önlemler.

Mİ 328 Mimarlıkta Tipoloji ve Morfoloji İlişkisi (Seçmeli):  Tasniflemeye yardımcı olacak bilgi fişi hazırlanması, tasnife yol gösterebilen tipoloji çeşitleri, matrisler,elde edilen bilgilerin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik gelişim veya değişimin mimari oluşumdaki etkisinin irdelenmesi, mimari tasarım yapılacak alanı tanımada çevre analizinin önemi ve bu alanda yapılmış çalışmaların tasarıma yansımaları 

Mİ 328 Geleneksel Konut Mimarisinde Taşıyıcı Sistemler (Seçmeli):  Barınma ve korunma ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkan konut kavramı, kullanıcıların fiziksel ve toplumsal ihtiyaçlarına paralel olarak değişmektedir. İklim koşullarına uymak, değişik doğa etkilerine karşı koymak, bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacı ile zaman içinde değişiklik gösteren bu kavramda strüktürel anlamda da aynı değişiklikler gözlenmektedir. Geleneksel konut mimarisinde taşıyıcı sistemler dersinde geleneksel konut mimarisinin nasıl doğduğu ve strüktürel açıdan nasıl geliştiği, kullanılan malzeme özellikleri ve malzemelerin birbirleri ile kullanımı kronolojik gelişim içinde incelenecektir.

Mİ 328 Tarihi Binalarda İç Mekân (5-6. yy) (H.B.Ö)

Türkiye ve dünyada tarihi binalara ait iç mekânların yeniden kullanımına ilişkin çeşitli uygulamaların yer aldığı derste, mobilya, endüstriyel tasarım, dekoratif özellikler ele alınacak, tarihsel binada dönüştürülen iç mekânın tasarım ve tefriş özellikleri irdelenecektir. Bu kapsamda yeniden kullanımın niteliği sorgulanarak, daha etkin ve estetik tasarım yöntemleri tartışılacaktır.  

 

 

YEDİNCİ YARIYIL

Mİ 411 Mimari Proje VII: Ağırlıklı mimari tasarlama ve ileri teknoloji problemleri gerektiren binaların disiplinler arası kapsamında ele alınarak işlenmesi.

Mİ 412 Şehircilik Projesi II: Seçilen bir problem bölgenin tüm kentsel öğeleri ile plânlanması, kentsel tasarım, koruma bölgelerine dönük çalışmalar, yeni yerleşme bölgelerine dönük merkez ve alt alan uygulanması.

Mİ 413 Yapı Maliyeti ve Ekonomisi: Yapı Maliyeti kavramı ve yapı üretim sürecinin, planlama, üretim, kullanım ve geri dönüşüm evrelerinde maliyet türleri, maliyeti etkileyen, arsaya, biçimlendirmeye ve üretime ilişkin etmenlerin incelenmesi, maliyet-zaman ilişkisi, Bayındırlık Bakanlığı Maliyet Hesap yöntemi, birim fiyat tarifleri-analizleri, metraj, keşif ve keşif dosyalarının içeriği, röleve ve ataşman defterleri, kesin hesap cedvelleri, yeşil defter, nakliye, hakediş, kavramları ve düzenleme esasları, ihale süreci ve yasal mevzuat gereği yapılması gerekenlerin teorik ve uygulamalı olarak irdelenmesi.

Mİ 414 Yapı Çözümlemesi-Restorasyon Koruma : Koruma kavramı, korumayı gerektirecek malzeme tahriplerinin nedenleri ve tahrip şekilleri, restorasyon yapımı sırasında kullanılan yöntemler ve teknikler, korumanın tarihçesi, ulusal ve uluslararası teşkilatların koruma alanında yaptığı çalışmalar ve ülkemizde yapılan uygulamaları slaytlar ve yerinde yapılan incelemelerle irdelenmesi.

Mİ 415 Betonarme II: Döşemelerin, kirişlerin ve temellerin betonarme hesabının örneklerle incelenmesi ve uygulanması.

Mİ 416 Yapı Tesisatı: Yapı tesisatında su ve özellikleri, sıcak su tesisatı, kalorifer tesisatı, mutfak tesisatı ve çamaşırhane tesisatının örneklerle incelenmesi.

Mİ 417 Sinan ve Yorumu (Seçmeli): Sinan’ın .Türk ve Dünya mimarlık tarihindeki yeri ve eserlerine genel bir bakış, Sinan’ın mimarlık anlayışı,kendinden önceki dönemlere bakışı, korumacı yönü ve vizyonu, ustalık eseri Selimiye Camii’nin mekan kurgusu ve kütle düzeninin tasarım ilke ve ögeleri kapsamında incelenmesi.

Mİ 419 Yapılarda Uygulama Problemleri (Seçmeli): Yapı elemanlarında genel tanımlar, arazi aplikasyonu, temel sahasının stabilizasyonu, teçhizat kontrolünün incelenmesi, ideal beton vasıfları, kolon oplikasyon tatbikatı, demir teçhizatta tadilat-dönüşüm-özel eklemlerin tanıtılması, ataşman-röleve tanımların, metrajda kurallar sitülasyon tanzimi, yeşil defter ve hesap cetvellerinin yapılışının irdelenmesi.

Mİ 419 Sanatsal Fotoğrafçılık (Seçmeli): Netlik derinliği, fotoğrafta ışık, cephe ışığı, yardımcı ışık, fon ışığı, fotoğrafta kompozisyon, insan ve doğa, portre fotoğrafları, fotoğraf hileleri ve mimari çekim konularının örnek ve uygulamalarla irdelenmesi.

Mİ 419 Binalarda Güvenlik Problemleri (Seçmeli): Mekanik, elektronik ve görüntülü güvenlik sistemlerinin oluşturulması; giriş-çıkış, acil kaçış ve özel mekânların güvenliği; yangın, su basması, gaz ve elektrik kaçağı, deprem için binalarda güvenlik sistemlerinin incelenmesi, mimari tasarımları etkileyen noktaların incelenmesi.

Mİ 419 Mimarlık, Ezoterizm ve Tekamül (Seçmeli): Meslek kuruluşları, Ulusal ve uluslararası mimarlık meslek yasaları, düşünce, sembolizm, ezoterizm ve psikolojiye mimarlık sanatı ile bağlantılı kısa bir bakış: Mimari eserlerin yaratıldıkları dönemlerdeki toplumsal eğilim ve fikirlerin mimari çalışmalara etkisinin araştırılması.

 

Mİ 419 Mimarlık ve Ütopya (Seçmeli): Ütopya kavramı ve mimarlıkta ütopyanın yeri, Yüzyıllık süreçler içinde şehircilik ve mimarlık alanındaki ütopist mimarların ve ütopyalarının örnekler üzerinde incelenmesi, ütopya ve teknoloji ilişkisi, geleceğe ilişkin toplumsal sorunların mimarlığa yansımasının makro bakış açısıyla ele alınması amacıyla öğrencilerin geniş ufuklu düşsel öneriler geliştirebileceği eskiz çalışmalarının yapılması. (Kurguladıkları senaryo bağlamında tanımlanan mekan parçaları içinde ütopik bina tasarımlarının karakalem tekniğinde serbest el çizimi)

Mİ 419 Tarihi Çevrede Tasarım (Seçmeli): :-Tarihi çevre kavramı

 -Tarihi çevre kavramının tarihsel gelişimi

 -Kent ve Tarihi Çevre

-Tarihi çevre koruma kavramının Avrupa’da gelişimi

-Tarihi çevrede tasarım yöntemi analizi

-Tipoloji kavramı

İstanbul-Feriköy-Tatavla örneği

-Türkiye’de koruma,onarım ve yenileştirme çalışmalarının tarihsel gelişmesi

-Sit kavramı ve türleri

-Anıtlar kurulunun oluşumu-korunacak değerler- korumacılık ölçüt ve grupları

-Avrupa’da eski ve yeni doku örnekleri

-Tarihi dokuda merkez-sokak-konut tipolojileri-konutta ana hacim ilişkileri

-Konut tipolojilerini etkileyen ana gereçler ve yapım teknikleri

-Konutta ana hacimler

-Tarihi konutta cephe oluşumları

-Cumbalar,çıkmalar,saçaklar

-Geleneksel konut strüktürleri

Mİ 419 -427 Osmanlı Kenti (7-8. yy) H.B.Ö

Derste on üçüncü yüzyıldan yirminci yüzyıla devam eden süreçte Anadolu’da ve çeşitli coğrafyalarda gelişen Osmanlı kentlerinin morfolojik özellikleri irdelenerek, mimari gelişimin toplumsal, siyasi, coğrafi, askeri ve çevresel boyutları ele alınacaktır. Osmanlı mimarisindeki tipolojik özellikler taşıyan eserlere yer verilecektir. Ayrıca İstanbul’da Osmanlı dönemine ait çeşitli özelikler ele alınarak, Cumhuriyet dönemindeki dönüşüm süreci, ulaşım ağı, şehirsel gelişim, yeşil alan ve arsa kullanımı, çevre yerleşimlerle etkileşim ve kent ekonomisine ilişkin özelliklerin mimarlık üzerindeki etkisine yer verilecektir.

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

Mİ 421 Mimari Proje VIII (Bitirme Ödevi): Mesleki formasyon açısından bir mimari organizasyonun etüdü, sonuçta teorik ve pratik bilgilerin yeterince geliştirilmesi ve bu çalışmaların jürice denetlenerek değerlendirilmesi.

Mİ 422 Çağdaş Yapım Teknikleri: Yapım sistemlerinin teknolojik bakımdan gelişimi, nedenleri; uzay çerçeveler, betonarme sistemdeki teknolojik gelişmeler, düşey ve yatay kayar kalıplar; gelişmiş geleneksel ve endüstriyel sistemlerin karma kullanımı, hazır hafif bileşenlerle cephe yapımı; hazır bileşen iskele sistemler, hazır bileşen panel sistemler; hazır bileşen sistemlerle tasarımda dikkate gerekli ilkelerin işlenmesi.

Mİ 423 Şantiye Organizasyonu ve Yapı İşletmesi: Şantiye organizasyonu ve yönetimi ilkeleri, farklı büyüklükteki yapılara göre üretimin planlanması ve yönetimi, iş sıraları, iş programları, yapım yönetiminde çubuk ve ağ diyagramlarının hazırlanması, bilgisayar yazılımlarından yararlanarak (pert, cpm, primavera vb.) iş akışının takibi-kontrolü ile verimliliğinin sağlanması, müteahhitlik ve kontrollük mekanizmaları, sözleşmeler ve iş teslim tutanakları, iş güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar, şantiyede kullanılan araç, gereç ve iş makineleri ile ilgili genel bilgilerin verilmesi.

Mİ 424 İş ve İmar Hukuku: Hukuka giriş, hukukta ayırım, kamu ve özel hukuk, hukukun kaynakları, genel esaslar, aynı hak kavramı ve unsurları, imar hukukuna giriş, yapı ve ruhsat işleri, ruhsatsız veya ruhsatiye ve eklerine aykırı yapılarda denetim konuları, imar hukuku açısından imar plânları ve belediye yönetimi konularının kuramsal olarak incelenmesi.

Mİ 425 Restorasyon Koruma Projesi : Grup ya da bireysel yapılan çalışmalarla tek yapı ölçeğinde veya yapı elemanları üzerinde yerinde alınan ölçülerle röleve çalışmaları ile restitüsyon ve restorasyon projeleri uygulanması, ayrıca dersin teorik olan bölümlerinde ölçü alma ve yöntemleri ve gelişmiş ölçün teknolojisinin incelenmesi, alçı dışlık, kurşun kaplaması (kurşun ferşiyesi) gibi yapı elemanlarının restorasyon sırasında irdelenmesi.

Mİ 426 Mimaride Aydınlatma: Işık ve mimari, uygun ışık şiddeti ve aydınlık düzeyi ile görsel konfor gereksiniminin karşılanması, gün ışığının mimarideki önemi, kullanımı ve gelişimi, mimaride gün ışığı kullanımında ana kriterler, gün ışığı sağlanmasında yardımcı öğeler, mimaride yapay aydınlatma sistemi tasarım ilkeleri, doğru ışık kaynağının seçimi, aydınlatma verimi kavramı, aydınlatma aygıtları hakkında bilgi verilecektir.

Mİ 427 Geleneksel Türk Evi Mekânsal Analizi (Seçmeli): Geleneksel konutların plânlama ilkeleri, yöresel özellikler, malzeme ve inşaat teknikleri, cephe düzenleri ile odanın işlevsel ve fiziksel biçimlenmesi konularının kuramsal olarak irdelenmesi.

Mİ 427 Anadolu ve Trakya Kültürü (Seçmeli): Kültürün tarifleri, kültürün görünüşü, sosyal yapı teorisinin kültürdeki yeri, kültürün nüvesi, Türk kültürünün kökenleri ve Anadolu'nun Türkleşmesi, Trakya kültürünün oluşması, Anadolu ve Trakya kültürünün birbirinden farklılığı nedenleri konularının kuramsal olarak irdelenmesi.

Mİ 427 Küçük Sanayi Yapıları ve İnşaat Sistemleri (Seçmeli): Küçük sanayinin önemi ve tanımı, küçük sanayinin konusu, işletmelerde kuruluş yerinin alan olarak önemi, sanayi kuruluşlarının yerinin önemi, küçük sanayi sitelerinin prefabrike yapı elemanları ile tasarım olanakları, küçük sanayi sitelerinin geleneksel sistemde inşası, küçük sanayi siteleri binalarında boyutsal koordinasyon, mevcut küçük sanayi siteleri konularının kuramsal olarak irdelenmesi ve örnek proje hazırlanması.

Mİ 427 Yapılarda Tesisat Sorunları (Seçmeli): Yapılarda temiz, sıcak, pis su tanımları, tesisat projelerinin okunması ve çizim kuralları, ana şebeke bina irtibatları, temiz ve sıcak

su tesisatında aplikasyon kuralları, temiz su temininde basınçlı sistemlerin seçimi, kullanımı, tesisattaki yüksek basınç zararları ve önlenmesi, her türlü tesisat teşkillerinin işlenmesi.

Mİ 427 İleri Fotoğraf Teknikleri (Seçmeli): Fotoğraf makineleri, netlik derinliği, filtreler, makro çekimler, siluet çekimleri, objektiflik, aksesuarlar, mimari çekimler ve manzara fotoğrafları, konularının örnek ve uygulamalarla irdelenmesi.

Mİ 427 Doğal Kaynaklar, Ekolojik Özellikleri ve Tasarıma Etkileri (Seçmeli): Biyotik ve Abiyotik doğal kaynaklar, ekolojik yapıları, hassasiyetleri, taşıma kapasiteleri, mimari tasarıma etkileri (yer şeçimi, topografyaya uyum, yönlenme, bina kabuk-form, malzeme)

Mİ 427 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı (Seçmeli): Dünyada ve Türkiye’de Cumhuriyet döneminde etkili olan mimari oluşumlar ve Türkiye’ye yansıması vede Cumhuriyet ile yaşanan değişim ve gelişimin mimarimize kazandırmış olduğu değerlerin öğrenciye aktarılması,

 

Mİ 328-427 (6-8 yy) Yapılarda Gazbeton Uygulamaları (Seçmeli): Gazbeton yapı ürünlerinin üretim tekniği, uygulama teknikleri, yüzey işlemleri, deprem güvenliği açısından yararları, yapılarda enerji performansı yönetmeliğindeki yeri, yapı fiziği açısından yararları, projelendirme ve cephe çözümlemede sağladığı yararlar. Yapılarda ısı yalıtımı, yoğuşma ve ses yalıtımı etüdü ve örnek proje. Yapılarda cephe çözümleri, yığma yapıların projelendirilmesi.

Mİ 419 -427 Osmanlı Kenti (7-8. yy) H.B.Ö

Derste on üçüncü yüzyıldan yirminci yüzyıla devam eden süreçte Anadolu’da ve çeşitli coğrafyalarda gelişen Osmanlı kentlerinin morfolojik özellikleri irdelenerek, mimari gelişimin toplumsal, siyasi, coğrafi, askeri ve çevresel boyutları ele alınacaktır. Osmanlı mimarisindeki tipolojik özellikler taşıyan eserlere yer verilecektir. Ayrıca İstanbul’da Osmanlı dönemine ait çeşitli özelikler ele alınarak, Cumhuriyet dönemindeki dönüşüm süreci, ulaşım ağı, şehirsel gelişim, yeşil alan ve arsa kullanımı, çevre yerleşimlerle etkileşim ve kent ekonomisine ilişkin özelliklerin mimarlık üzerindeki etkisine yer verilecektir.

 

 

Bu içerik 11.06.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 9496 kez okundu.