Mimarlık Bölümü Staj Uygulama Esasları

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI
 
Amaç ve Kapsam
 
Madde 1- Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin 33. Maddesi ve Mühendislik mimarlık Fakültesi Staj yönergesi uyarınca hazırlanan bu uygulama esaslarının amacı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ nde öğrenim gören öğrencilerin stajlarında uygulanacak esasları belirlemektir.
 

Staj Süresi ve Stajların Genel Niteliği

 
Madde 2- Mimarlık Bölümü öğrencilerinin lisans diploması almaya hak kazanabilmeleri için eğitim süresi içinde staj yapmaları zorunludur. Toplam staj süresi 70 iş günü veya 14 haftadır. Bu stajlar:
  1.       Zorunlu Stajlar
a1. Büro Stajı: En az 20 iş günü (4 hafta)
a2. Şantiye Stajı: En az 20 iş günü (4 hafta)
  1.       Serbest Staj: Toplam staj süresinden yapılan zorunlu stajların süresi çıkartılarak bulunan süre kadar yapılır.
 
1) Büro Stajı: Staj komisyonunca uygun görülen serbest mimarlık büroları veya kamu kuruluşlarının mimari tasarım görevi yürüten bölümlerinde yapılır. Büro stajı en az 5 yıllık meslek tecrübesine sahip bir mimarın denetiminde yapılır. Staj yapan öğrenci, büronun o dönemde hazırlamakta olduğu mimari projelerde, staj amirinin vereceği görevlerde çalışır. Staj defterine yaptığı çizimlerden yaptığı çalışmaları yansıtacak sayı ve nitelikte örnek çizim kopyaları staj defterine eklenir. Bu çizimlerin ilgili öğrenci tarafından çizildiği orijinal üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Kopyalar ayrıca staj amirinin kaşe ve imzasını taşımalıdır.
 
2) Şantiye Stajı: Kamuda veya özel sektörde, yasal nitelikteki inşaatlarda gerçekleştirilir. Şantiyeyi yöneten (teknik uygulama sorumlusu veya şantiye şefi) en az 5 yıllık mesleki deneyimi olan mimar veya inşaat mühendisleri denetiminde yapılır. Öğrenci, staj amirinin verdiği görevleri yerine getirirken şantiye işleyişi, yapım tekniği v.b. konularda bilgi ve deneyim edinir. Staj defterinde; şantiye hakkında genel bilgi verildikten sonra staj döneminde yapılan işler ile önceki ve sonraki aşamalar hakkında açıklama yapılır. Şantiyede çekilen fotoğraflar (biri öğrenciyi ruhsat tabelası ile birlikte gösteren) ile şantiyede yapılan çizim veya hesaplar da eklenir.
 
3) Serbest Staj: Yukarıda açıklanan zorunlu stajları bitiren öğrenciler kalan sürede aşağıda açıklanan çalışma alanlarında toplam staj süresini 70 iş gününe (14 hafta) tamamlarlar.
-Şantiye Stajı
-Büro Stajı
-Mimarlık Yaz Okulları (Program ve diğer bilgiler staj komisyonuna sunularak onay alınacaktır)
-Arkeolojik Kazılar (Çizim elemanı olarak)
-Mimarlar Odası, “Mimari Stajda Rotasyon” projesi
-Mesleki Araştırmalar (Tek veya grup halinde, bir danışmanın denetiminde ve staj komisyonunca kabul edilmesi halinde)
-Rölöve Çalışmaları (Danışman denetiminde, staj komisyonunca kabul edilecek yapılarda)
-Şehircilik Büroları
-Peyzaj ve İç Mimarlık Büroları (Çalışma konusu mimari nitelikli tasarım içermek kaydıyla)
 

Staj Komisyonu

 
Madde 3- Mimarlık Bölümü öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek ve değerlendirmek üzere bir staj komisyonu, Bölüm Akademik Kurulu’ nun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir. Staj komisyonu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.
 

Staj Yeri ve Temini

 
Madde 4- Staj yeri ve teminiyle ilgili olarak Mühendislik-Mimarlık fakültesi Staj Yönergesinin 8. Maddesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Ayrıca yönetim yapacağı girişimlerle kamu ve özel kuruluşlarından sağlanabilen staj yerlerini öğrencilere duyurmak ve başvuranları kura ile dağıtmak suretiyle öğrencilerin staj yeri bulmalarına yardımcı olur.
 
Madde 5- Staj çalışma yerleri aşağıdaki niteliklerde olmalıdır:
a)    Kamu kuruluşları ile iktisadi kamu kuruluşlarının yönetimi ve denetiminde bulunan yapı şantiyeleri ile proje büroları
b)    Niteliği staj komisyonunca kabul edilen ve en az 5 yıllık meslek tecrübesi olan bir mimar veya inşaat mühendisinin yönetim ve sorumluluğunda olan ve yasal nitelikte (ruhsatlı) özel kuruluş yapı şantiyeleri
c)    Kamu kuruluşlarının mimari tasarım görevi yürüten büroları.
d)    En az 5 yıllık meslek tecrübesi bulunan bir mimarın yönetim ve sorumluluğunda olan özel mimari proje büroları
e)    Yapı Denetim Firmaları
f)     Serbest stajların yapılacağı kuruluşlar için aşağıdaki şartlar aranır:
-Şehircilik, peyzaj ve iç mimarlık bürolarının ilgili meslek odasına kayıtlı ve staj yılına ait büro tescil belgesi sahibi olmaları ve stajın en az 5 yıllık meslek deneyimi olan şehir plancıları, peyzaj mimarı, iç mimar veya mimar denetiminde gerçekleştirilmesi.
-Arkeolojik kazıların, mimari buluntu da içeren Kültür Bakanlığınca kazı ruhsatı verilmiş kazılar olması.
g) Mimarlık Yaz okullarına katılacak öğrencilerin;  Mimarlık konularında faaliyet gösteren yaz okullarına ait program ve diğer tanıtıcı bilgilerle başvurarak staj komisyonunun onayını almaları gerekir.
h) Mimari Stajda Rotasyon programına katılacakların; ilgili oda biriminden alacakları, danışmanı ve çalışma kapsamını belirten yazı ile Dekanlığa başvurarak staj komisyonunun onayını almaları gerekir.
ı) Rölöve Çalışması ve Mesleki Araştırma yapacakların; çalışmayı bir öğretim elemanın danışmanlığında yapmaları ve hazırlayacakları çalışma programını sunarak staj komisyonunun onayını almaları, staj sonunda ortaya çıkan ürünün bir kopyasını staj defteri ile birlikte teslim etmeleri gerekir.
 
 
 
Staj Dönemleri
 
Madde 6- Öğrenciler stajlarını, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj yönergesinin 6. Maddesinin 6,7,8 ve 9. bentlerinde belirtilen dönemlerde yapabilirler.
 
Staja Başlama
 
Madde 7- Öğrenciler Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinin 9. Maddesinin 3. bendinde belirtilen belgelerle Fakülte öğrenci işlerinde stajdan sorumlu görevliye kayıt, tarih ve sayısı alarak başvurur. Öğrencinin başvurusu, Staj Komisyonu tarafından incelenerek yapılmak istenen stajın o kurumda yapılıp yapılamayacağına karar verilir. Gerektiğinde staj yeri ile ilgili detaylı bilgiler istenebilir. Öğrenciler, stajlarına Staj Komisyonundan onay aldıktan sonra başlayabilirler. Staj Komisyonundan onay olmadan başlanan stajlar hiçbir şekilde geçerli değildir.
 
Madde 8- Staj yeri kabul edilip onaylanan öğrenci, bu staj yerini Staj Komisyonu tarafından kabul edilebilecek bir mazereti olmadan ve Komisyon’a bilgi vermeden değiştiremez. Değiştirdiği takdirde yapılan staj geçerli değildir.
 
Madde 9- Staja başlayacak öğrenci, her bir staj için bir staj dosyası hazırlamak zorundadır. Staj dosyası ile ilgili esaslar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinin 10. Maddesinde belirtilmiştir.
 
Stajın Uygulanması
 
Madde 10- Staj Komisyonu tarafından düzenlenen staj çalışma programlarının birer örneği, Dekanlık tarafından öğrencinin staj dosyasına konulur.
 
Madde 11-. İşyeri her stajyer öğrenciye bir ya da birden fazla staj amiri tayin edebilir.
 Staj amiri :
-Büro stajı için; 5 yıllık mesleki deneyimi olan mimar,
-Şantiye Stajı İçin; 5 yıllık meslek deneyimi olan mimar veya inşaat mühendisi
-Yaz Okullarında; Yaz okulu yöneticisi
-Arkeolojik Kazılarda; Varsa kazı mimari, yoksa kazı başkanı
-Mimari Stajda Rotasyon Programında; Mimarlar odasının atadığı danışman
  (en az 5 yıllık mesleki deneyimi olan mimar)
-Şehircilik, Peyzaj ve İç Mimarlık Bürolarında; 5 yıllık mesleki deneyimi olan
   ilgili meslek mensubudur.
 
Madde 12- Öğrenci, staj süresi boyunca, kendisine verilen programa göre yürüttüğü çalışmaları, günü gününe not eder ve staj dosyasına geçirir. Günlük formlar staj amirince imzalanır. Staj bitiminde staj amiri, tüm çalışmaları kontrol eder ve onaylar. Onaylanmamış staj dosyası kabul edilmez.
 
Madde 13-. Her bir staj için ayrı staj dosyası hazırlanmalıdır. Daha önceden eksik yapılan veya kısmen yapılan stajlar için de ayrı staj dosyası hazırlanmalıdır.
 
 
 
 
Staj Yerinde Uyulması Gereken Kurallar
 
Madde 14-. Öğrenciler Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinin 11. Maddesinde belirtilen esaslara uymak zorundadır.
 
Devam Zorunluluğu ve Mazeretler
 
Madde 15-. Staj süresi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinin 6. maddesinde öngörülen sürede yapılır. Staj kesintisizdir ve bölünemez. Ancak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinin 12. Maddesinde belirtilen durumlarda öğrenciler mazeretli sayılırlar.
 
Staj Dosyalarının Teslimi ve İçeriği
 
Madde 16- Staj dosyalarının teslimi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinin 13. Maddesinde belirtilen koşullarda yapılır.
 

Madde 17- Staj defteri ile birlikte teslim edilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir;

 
     Büro Stajı İçin:
- Staj amirinin diploma fotokopisi
- Büro tescil belgesinin (staj yılı oda onayı bulunan) fotokopisi
- Yapılan çizimlerden örnekler (Orijinal üzerinde antette veya paftanın uygun bir yerinde öğrencinin ismi bulunmalıdır).
 
Şantiye Stajı İçin:
- Staj amirinin diploma fotokopisi
- İnşaat ruhsatının fotokopisi veya öğrencinin ruhsat tabelası önünde çekilmiş fotoğrafı.
 
Serbest Stajlar:
Yaz Okullarına Katılanlar İçin;
- Yaz Okulunu düzenleyen kuruluş tarafından verilen katılım belgesi
- Gerçekleştirilen çizimlerden örnekler
Arkeolojik Kazılara Katılanlar İçin;
- Kazı sırasında yapılan rölöveler ve buluntu çizimlerinden örnekler
Mimarlar Odası Mimari Stajda Rotasyon Programına Katılanlar İçin;
- Çalışma sırasında oluşturulan bülten (basılı olarak) veya yapılan diğer işlere ait yazılı –çizili dökümn
Şehircilik, Peyzaj ve İç Mimarlık Bürolarında;
- Staj amirinin diploma fotokopisi
- Staj yapılan büroya ait ilgili meslek odasınca verilen Büro Tescil Belgesi’nin
  fotokopisi (staj yılı onaylı)
- Staj sırasında yapılan çizimlerden örnekler.

 

Staj Başarı Formu

 
Madde 18-. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinin 14. Maddesindeki esaslar geçerlidir.

Stajların Değerlendirilmesi

 
Madde 19- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinin 15. Maddesindeki esaslar geçerlidir.
 
Madde 20- Birbirine benzeyen aynı konuları içeren ve kopya izlenimi veren staj defterleri kabul edilemez ve yapılan staj geçmez sayılır.
 

Yabancı Ülkelerde Staj

 
Madde 21- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesinin 16. Maddesinde belirtilen esaslar geçerlidir.
 
Madde 22- Staj dosyasının İngilizce olması halinde stajın genelini anlatan Türkçe bir özetin staj dosyasında bulunması zorunludur.
 

Yetki

 
Madde 23- Bu uygulama esasları kapsamında olduğu halde hakkında hüküm bulunmayan konuları mimarlık bölümü staj uygulama esaslarına aykırı düşmemek koşuluyla, Fakülte Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu karara bağlamakta yetkilidir.
 

Yürürlülük

 
Madde 24- Mimarlık bölümü staj uygulama esasları, “Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu” tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 

Yürütme

 
Madde 25- Mimarlık bölümü staj uygulama esaslarını Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı yürütür.
 
Bu içerik 11.06.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5663 kez okundu.