Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları stajlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-  (1)  Bu yönerge hükümleri Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları stajlarda uyacakları usul ve esaslar ile stajların yapılış ve uygulanış hükümlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge 11.08.2003 tarih ve 25196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33.maddesi ve 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu yönergede geçen;

a) Dekan: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanını

b) Fakülte: Mühendislik Mimarlık Fakültesini

c) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü

ç) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu

d) SKS: Sağlık Kültür ve Spor’u

e) Üniversite: Trakya Üniversitesi’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

Madde 5- (1)  Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, Fakülte öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek ve değerlendirmek üzere sorumlu bir Dekan Yardımcısı başkanlığında Bölüm Staj Komisyon Başkanları, Fakülte Sekreteri ve görevli bir memurdan oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajlar ve Uygulama

Staj Süresi ve Dönemleri

Madde 6- (1)  Fakülte öğrencilerinin lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için Bölümlerde staj yapmaları zorunludur. Staj sırasında bir iş günü en az 8 saatlik çalışma gerektirir. Öğrenci haftada en fazla 6 (altı) gün çalışabilir. Öğrenci gece vardiyalarında çalışarak staj yapamaz. Günde 8 (sekiz) saatten fazla çalışan kurumlardaki stajlar 8 (sekiz) saat üzerinden kabul edilir.

(2) Makine Mühendisliği Bölümünde, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında endüstri kuruluşlarında 60 (altmış) iş günü staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur. 60 iş günlük staj "Genel Atölye Stajı", "İşletme-Organizasyon Stajı" ve "Mühendislik Uygulamaları Stajı" olarak üç farklı stajdan oluşur. Genel Atölye stajı 20 (yirmi) iş günü, İşletme-Organizasyon stajı 20 (yirmi) iş günü ve Mühendislik Uygulamaları stajı 20 (yirmi) iş günüdür. Öğrenci stajlarını sırasıyla "Genel Atölye Stajı", "İşletme-Organizasyon Stajı" ve "Mühendislik Uygulamaları Stajı" olarak tamamlar.

(3) Mimarlık Bölümünde, Mimarlık Bölümü öğrencilerinin lisans diploması almaya hak kazanabilmeleri için eğitim süresi içinde staj yapmaları zorunludur. Toplam staj süresi 70 iş günü veya 14 haftadır.  Bu stajlar:
a. Zorunlu Stajlar:
a1. Büro Stajı: En az 20 iş günü (4 hafta)
a2. Şantiye Stajı: En az 20 iş günü (4 hafta)
b. Serbest Staj: Toplam staj süresinden yapılan zorunlu stajların süresi çıkartılarak
            bulunan süre kadar yapılır.

(4) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için, yazılım veya bilgisayar donanımı alanlarında, 40 iş günü staj yapmaları zorunludur. Stajlar, her biri en az 20 iş günü olmak koşuluyla, 2 dönem halinde yapılır. Aynı kuruluşun aynı bölümünde birden fazla staj dönemi tamamlanamaz. Bölüm staj komisyonunun, süresi itibariyle eksik bulduğu bir staj dönemi, en az 10 iş günü içeren bir ek staj ile, tek bir zaman diliminde tamamlanır.

(5) Gıda Mühendisliği Bölümünde, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında endüstri kuruluşlarında 60 (altmış) iş günü staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur. Stajlardan en az bir tanesinin 30 (otuz) iş günü ve Gıda Mühendisi çalıştıran ve gıda maddesi üretimi yapan bir gıda işletmesinde yapılması zorunludur. Stajın diğer bölümü üniversitelerin merkez laboratuarları, özel ve kamuya ait araştırma ve kalite kontrol laboratuarları, kamuya ait veya özel araştırma laboratuarları ve AR-GE birimlerinde yapılabilir.

(6) Staj dönemleri bahar yarıyılını izleyen yaz tatilleridir. Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış öğrenciler veya derslerini tamamlamamış ancak hiçbir derse de devam mecburiyeti olmayan öğrenciler katılmak zorunda olduğu sınav günleri haricinde eğitim öğretim dönemlerinde de stajlarını yapabilirler.

(7) Staj Dönemleri: Öğrenim Gören Öğrenciler İçin; Yaz Dönemi: Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında birimlerin belirleyeceği tarihlerde,

(8) Derslerini tamamlamış ya da devam zorunluluğu olmayan öğrenciler için; Güz Dönemi: Ekim ayı içerisinde başlamak şartı ile Bahar Dönemi: Mart ayı içerisinde başlamak şartı ile üç dönemdir.

(9) Her bölüm, öğrencilerinin stajlarını Bölüm Staj Uygulama Esasları’na göre yürütür ve denetler. Bölüm Staj Uygulama Esasları,  Staj Yönergesine aykırı olmamak şartıyla ilgili bölümler tarafından hazırlanarak Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer.

Staj İçerikleri

Madde 7- (1) Staj içerikleri, Bölümlerin Staj Uygulama Esasları’na bağlı olarak belirlenir, ilan edilir ve Bölümlerin Staj Komisyonları tarafından takip edilir.

Staj Yeri ve Temini

Madde 8- (1) Stajlar, Fakülte Kurulu ve Bölüm Staj Komisyonları tarafından uygun görülen resmi ve özel kuruluşlar ile yurtdışındaki benzer kuruluşlarda yapılır.

(2) Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır. Fakülte ve Bölüm Yönetimi staj yeri bulmakla yükümlü değildir. Bakanlıklar, kamu kuruluşları, meslek odaları ve özel sektör tarafından sağlanan staj imkânları Bölüm panolarında ilan edilir.

(3) Resmi ya da özel kuruluşlardan alınabilecek ücretli ya da ücretsiz staj kontenjan önerilerine kontenjandan fazla başvuru halinde, başvurular kura ile değerlendirilir.

Staja Başlama

Madde 9- (1) Staja başlayacak öğrenci, her bir staj için bir staj dosyası hazırlamak zorundadır. Daha önceden eksik yapılan veya kısmen yapılan stajlar için de ayrı bir staj dosyası hazırlanmalıdır. Staj dosyası ile ilgili esaslar ilgili Bölüm Staj Komisyonları tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Öğrenciler, aşağıdaki belgelerle Fakülte Öğrenci İşlerinde stajdan sorumlu görevliye kayıt, tarih ve sayısı alarak başvurur. Bölüm Staj Komisyonları, staj yapmasına durumu uygun olanların listesini Fakülte Dekanlığı’na sunar.

(3) Staj Başvuru Belgeleri

a) İşyeri Staj Kabul Belgesi (öğrencinin işyerinde/kurumda staja kabul edildiğine dair, şirket/kurum başlıklı kâğıda yazılmış, yetkili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş/mühürlenmiş belge)

b) Staj Bilgi ve Tercih Formu

c) Öğrenci Belgesi

ç) Öğrencinin almış olduğu dersleri gösteren ders planı ve özgeçmiş

d) 1 adet vesikalık fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)

e) Bölüm Staj Komisyonlarının talep edeceği diğer belgeler.

(4) Fakülte Yönetim Kurulunca staj yeri /stajına başlamasına izin verilen öğrenci, staj yerini Bölüm Staj Komisyonlarının kabul edilebilecek bir mazereti olmadan ve bu kurula bilgi vermeden değiştiremez. Değiştirdiği takdirde yapılan staj geçerli değildir.

Stajın Uygulanması

Madde 10- (1) Bölüm Staj Komisyonları tarafından düzenlenen staj çalışma programlarının birer örneği, Fakülte Dekanlığı tarafından öğrencinin staj dosyasına konulur.

(2) İş yeri her stajyer öğrenciye bir ya da birden fazla staj amiri tayin edebilir. Staj amirlerinin kendi meslek alanlarında en az lisans diplomasına veya yeterli meslek deneyimine sahip olmaları şartı aranır.

(3) Öğrenci, staj süresi boyunca, kendisine verilen programa göre yürüttüğü çalışmaları, günü gününe not eder ve staj dosyasına geçirir. Günlük formlar staj amirince imzalanır. Staj bitiminde işyerinin amiri, tüm çalışmaları kontrol eder ve onaylar. Onaylanmamış staj dosyası kabul edilmez.

Staj Yerinde Uyulması Gereken Kurallar

Madde 11- (1) Öğrenciler staj yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine, kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadır. Staj çalışma programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj yapılan kurum amiri tarafından Fakülte Dekanlığına bir yazı ile bildirilir.

(2) Öğrenciler çalıştıkları işyerinin olanakları ölçüsünde kuruluştaki sosyal imkânlardan, yasal olarak bir hakka sahip olmaksızın, ücretli ya da ücretsiz olarak yararlandırılabilirler.

(3) Öğrenciler staj yaptıkları işyerlerinde kullandıkları makine ve teçhizatı, malzeme ve tesisleri iyi kullanmak zorundadırlar. İşyeri yöneticileri, aksine davrananlar hakkında yasal yollara başvuru hakkına sahiptirler.

(4) Staja gönderilen öğrencilerin çalışma durumları ile tutum ve davranışları, gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir öğretim elemanına veya öğretim elemanlarından oluşan bir komisyona veya öğrencinin staj yaptığı yerde bulunan bir Yükseköğretim Kurumuna denetlettirilerek hazırlanan rapor Fakülte Dekanlığına bildirilir.

Devam Zorunluluğu ve Mazeretler

Madde 12- (1) Staj süresi Madde 5’de öngörülen sürede yapılır. Ancak;

               a) Öğrencinin staja devam edemeyeceğine dair Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ya da Sağlık Ocaklarından alınmış rapor ile belgelendirilmiş hastalık halleri (her staj dönemi için ayrı hesaplanır.)

               b) Hastalık dışında doğal afetler, ailevi ve diğer nedenler ile staj amirinin yazılı izin verdiği 3 iş gününü aşmayan devamsızlıklar (her staj dönemi için ayrı hesaplanır).Bu durumlarda öğrenciler mazeretli sayılırlar ve Bölüm Staj Komisyonlarına bilgi vermeleri gerekir.

(2) Söz konusu mazeretler dışındaki nedenlerle devamsızlıkları, her staj dönemi için staj süresinin %10`undan az olan öğrencilerin stajlarını eksik kabul edip etmemeye ilgili Bölüm Staj Komisyonları karar verir ve bu sınırı aşan mazeretsiz devamsızlıklarda staj reddedilir.

Staj Dosyalarının Teslimi

Madde 13- (1) Staj dosyasının, en geç stajı izleyen yarıyılın başlangıcından itibaren ilk 2 hafta içinde Fakülte Dekanlığına elden veya posta / kargo ile teslimi / gönderilmesi gerekir. Fakülte gelen her dosyaya kayıt numarası verir. Ancak, posta ve kargodaki gecikmelerden ve kaybolmalardan idare sorumlu değildir. Bu süre içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.

Staj Başarı Formu

Madde 14- (1) Öğrenci, staja başlarken GİZLİ damgalı staj başarı formunu staj yapacağı kuruluş veya iş yerine vermek zorundadır. Staj bitiminde yetkili amir veya amirler tarafından doldurulan form, GİZLİ kaydı ile iadeli taahhütlü olarak posta ile staj yapılan kurum tarafından ya da zarfın ağzı kapatılıp onaylanmış olarak staj dosyası ile birlikte öğrenci tarafından en geç dönem başında teslim edilir.

(2)   Staj başarı formunda,  A: Çok iyi,   B: İyi,   C: Orta,   D: Yetersiz anlamına gelir.

Stajların Değerlendirilmesi

Madde 15- (1) Staj dosyası, gizli staj başarı formu ve varsa kontrol ve değerlendirme raporları, Fakülte Dekanlığı tarafından ilgili Bölüm Staj Komisyonlarına sevk edilir. Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazılışı ve iş yerinden gelen staj başarı formu da göz önüne alınarak söz konusu kurulca incelenir.  Stajın  değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonları tarafından staj değerlendirme formunun  doldurulup onaylanması ile sonuçlanır. Komisyon kararı kesindir. Başarılı bulunan stajın değerlendirme formu Bölüm Staj Komisyonları üyeleri tarafından doldurulup imzalanarak onaylanır. Bölüm Staj Komisyonları tarafından uygun görülmeyen stajlar gün sayısı ve staj konusu belirtilerek kısmen veya tamamen reddedilebilir.

(2) Fakülte Dekanlığına “Staj Başarı Formu” gelmeyen öğrencilerin stajı kabul edilmez. Staj başarı formunun postadaki kaybolmalarından ve gecikmeden Fakülte sorumlu değildir.

(3) Staj dosyalarında eksiklik tespit edilen öğrencilere düzeltme için 2 hafta ek süre verilir. Staj sonuçları, staj bitimini takiben en geç 2 ay içinde okulun ilan panosu ve WEB sayfasında ilan edilir.

Yabancı Ülkelerde Staj

Madde 16- (1)Yabancı ülkelerde staj yapacak öğrenciler, staja kabul edildiklerini ve ne zaman başlayacaklarını belirten bir yazıyı dilekçe ekinde Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığına vermelidir. Staj dosyaları Türkçe veya İngilizce düzenlenmiş olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme ve Mali Hükümler

Yetkilendirme

Madde 17 (1) Staj dönemlerindeki öğrenci sayıları, ilgili dönemin ilk haftasında Üniversitemiz Rektörlüğüne Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Fakülte öğrencilerinin zorunlu stajları ile ilgili çalışma ve sosyal güvenlik işlemleri için,  Dekan tarafından bir memur yetkilendirilir ve ilgili kurumlara (Rektörlük, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü) bildirilir.

(3) Öğrenci staja başlamadan en geç 1 gün önce Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

(4) Her bir öğrenci için T.C. Kimlik Numarasıüzerinde sisteme girişi yapılır.

(5) Stajını tamamlayan öğrencilerin İşyeri Çıkış Bildirgeleri hazırlanıp yasal süresi içinde (en geç 10 gün içinde) bildirilir.

(6) Herhangi bir sebeple stajını tamamlayamayan öğrenciler için “İşyeri Çıkış Bildirgesi” hazırlanarak, yasal süresi (en geç 10 gün) içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

(7) Bu yönergenin kapsamında olduğu halde hakkında hüküm bulunmayan konuları, yönerge hükümlerine aykırı düşmemek koşuluyla, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu karara bağlamakta yetkilidir.

 (8) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun stajyer öğrencilerle ilgili maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, zorunlu staj uygulaması yapacak öğrencilerin aylık sigorta primleri Rektörlük tarafından ödenecektir. Tüm prosedürler yerine getirildikten sonra sadece ödeme işi kalan öğrenci primlerinin ödenip ödenmemesi Rektörlüğün sorumluluğundadır.

(9) Fakülte Dekanlığı tarafından kurum adına SGK işyeri numarası alınır.

(10) SGK’na işyeri başvurusu yapıldığında yapılan işe, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından bir tehlike derecesi verilecek olup bu tehlike derecesi (iş kazası ve meslek hastalığı primi oranı işin tehlike derecesine göre farklılık göstermektedir) Rektörlüğe bildirilir.

(11) Zorunlu staj yapacak öğrencilerin prim ödemelerinin gerçekleştirilmesi, staj yapacak öğrencilerin primlerinin bütçesinin oluşturabilmesi için staj yapacak öğrenci sayıları (yıllık /aylık), stajın ne kadar süreli olduğu ve hangi dönemlerde yapılacağı (zaman aralıkları yönü itibariyle) Rektörlüğe bildirilir.

(12) Primlerin ödenmesi bağlamında herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşılmamak için, “Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin” elektronik ortamda onaylanıp alınan çıktıların (28 Eylül 2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin” Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve “Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ”de belirtilen süreler dikkate alınarak staj yapılan ayı takip eden ayın en geç 15’ine kadar SKS Daire Başkanlığı’na gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Bulunmayan Haller

Madde 18- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 11.08.2003 tarih ve 25196 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 19 (1) Trakya Üniversitesi Senatosu’nun 26 Mart 2009 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan 03 numaralı karar ile kabul edilen “Trakya Üniversitesi Mühendislik_mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20 (1) Bu yönerge, Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 (1) Bu yönergeyi Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Bu içerik 11.06.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3834 kez okundu.